Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5279
Başlık: Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması
Diğer Başlıklar: Taxation and the implementation of Turkey's foreign trade in developing countries
Yazarlar: Yıldız, Mircan
Arslan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dış ticaret vergileri
Foreign trade taxes
Finans
Finance
Gümrük vergisi
Customs tax
Ticaret
Trade
Vergilendirme
Taxation
İhracat
Export
İthalat
Import
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arslan, M. (1995). Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Gelişmekte olan ülkelerin asıl amaçlan KALKINMA'dır. Kalkınma ise sağlıklı ve yeterli FİNANSMAN gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde servet ve gelir etkin bir şekilde vergilendirilmediğinden genelde; KAMUSAL gelirler dolaylı vergilerle karşılanmaktadır. Bunlar arasında dış ticarete dayalı vergiler ve bunlar içinde de gümrük vergileri önemli bir oran teşkil etmektedir. Yüzyılımızın ortalanna kadar gümrük vergilerinin amacı HİMAYE'ye yönelik iken günümüzde himayecilik gayesi yerini FİSKAL nedenlere terketmekte dolayısıyla korumacılık ve düzenleyicilik amacına yönelik dış ticaret vergilerinin yerini gelir amaçlı dış ticaret vergileri almaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde ithalat aşırı derecede vergilendirilirken ihracat artırılarak daha fazla gelir getirmesi için çeşitli müşevviklerle uyarılmaktadır. Konuya Türkiye açısından baktığımızda; aynı karakter ve VERGİSEL yapıdaki benzerliği görmekteyiz. Amaç ise büyük ölçüde gelir temin etmektir. Bunu özellikle bugün ithalattan alınan (KDV, Gümrük Vergisi, Ek Gümrük Vergileri, Toplu Konut Fonu, Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Tütün Fonu, Madencilik Fonu, Sınır Ticareti Fonu, Serbest Bölge Tesis Fonu, Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme Fonu, İhracatı Teşvik Fonu, Ek Pirimler, Stopaj, Bandrol Ücreti) ve sayıları ondördü bulan mükellefiyetlerle ithalat vergilendirilirken ihracatta çeşitli (ihracat-yatırım ve vergisel) teşviklerle desteklenmekte ve Türkiye'de dış ticaretin vergilendirilmesi PÜLÜRALİST bir karakter sergilemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5279
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042971.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.13 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons