Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5279
Title: Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması
Other Titles: Taxation and the implementation of Turkey's foreign trade in developing countries
Authors: Yıldız, Mircan
Arslan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Dış ticaret vergileri
Foreign trade taxes
Finans
Finance
Gümrük vergisi
Customs tax
Ticaret
Trade
Vergilendirme
Taxation
İhracat
Export
İthalat
Import
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, M. (1995). Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gelişmekte olan ülkelerin asıl amaçlan KALKINMA'dır. Kalkınma ise sağlıklı ve yeterli FİNANSMAN gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde servet ve gelir etkin bir şekilde vergilendirilmediğinden genelde; KAMUSAL gelirler dolaylı vergilerle karşılanmaktadır. Bunlar arasında dış ticarete dayalı vergiler ve bunlar içinde de gümrük vergileri önemli bir oran teşkil etmektedir. Yüzyılımızın ortalanna kadar gümrük vergilerinin amacı HİMAYE'ye yönelik iken günümüzde himayecilik gayesi yerini FİSKAL nedenlere terketmekte dolayısıyla korumacılık ve düzenleyicilik amacına yönelik dış ticaret vergilerinin yerini gelir amaçlı dış ticaret vergileri almaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde ithalat aşırı derecede vergilendirilirken ihracat artırılarak daha fazla gelir getirmesi için çeşitli müşevviklerle uyarılmaktadır. Konuya Türkiye açısından baktığımızda; aynı karakter ve VERGİSEL yapıdaki benzerliği görmekteyiz. Amaç ise büyük ölçüde gelir temin etmektir. Bunu özellikle bugün ithalattan alınan (KDV, Gümrük Vergisi, Ek Gümrük Vergileri, Toplu Konut Fonu, Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Tütün Fonu, Madencilik Fonu, Sınır Ticareti Fonu, Serbest Bölge Tesis Fonu, Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme Fonu, İhracatı Teşvik Fonu, Ek Pirimler, Stopaj, Bandrol Ücreti) ve sayıları ondördü bulan mükellefiyetlerle ithalat vergilendirilirken ihracatta çeşitli (ihracat-yatırım ve vergisel) teşviklerle desteklenmekte ve Türkiye'de dış ticaretin vergilendirilmesi PÜLÜRALİST bir karakter sergilemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5279
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042971.pdf
  Until 2099-12-31
6.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons