Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4961
Title: P91 çeliği ile farklı metallerin kaynağı ve uygulanan ısıl işlemlerin mekanik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effect of P91 steel on different mechanical properties and welding of different metals
Authors: Bayram, Ali
Uygun, Ali Volkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: P91 çeliği
P1 çeliği
P11 çeliği
P22 çelikleri
Tutma süresi
Tutma sıcaklığı
Farklı metallerin kaynakları
P91 steel
P1 steel
P11 steel
Holding time
PWHT temparature
Welding of dissimilar materials.
Issue Date: 26-Feb-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygun, A. V. (2004). P91 çeliği ile farklı metallerin kaynağı ve uygulanan ısıl işlemlerin mekanik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu deneysel çalışmada; teknolojik anlamda yeni sayılabilecek bir ürün olan P91 çeliği ile (Pl) karbon çeliği, Pil çeliği ve P22 çelikleri olarak seçilen farklı metallerin kaynakları ve farklı ısıl işlem şartları altındaki mekanik davranışları incelenmiştir. Malzeme çiftlerinin kendine has ısıl işlem tutma sıcaklıklarına sadık kalı narak, P91-P22, P91-P11 ve P91-P1 malzeme çiftlerine kaynak sonrası sırasıyla 760°C, 735°C ve 700°C sıcaklıklarda; 1 saat, 2 saat ve 3 saat tutulmuştur. Standartlara uygun olarak hazırlanan deney numunelerinin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Çekme deneyleri sonucunda en yüksek çekme dayanımı; 760°C'de ısıl işlemi gerçekleştirilen ve 1 saat süreyle tutulan P91-P22 malzeme çiftinde görülmüştür. Numunelerde bükme sonrası hasar tolerans değeri olan 3,17 mm. aşılmamıştır; yalnızca 735°C'de ısıl işlemi gerçekleştirilen ve 1 saat süreyle tutulan P91-P11 malzeme çifti deney numunesinde 6,33 mm. hasar gözlemlenmiştir. Ortalama sertlik değerleri içerisindeki en yüksek sertlik değeri P91-P22 malzeme çiftinde ölçülmüştür. Test numunelerinden elde edilen ortalama sertlik ve çekme dayanımlarına, bükme davranışlarına bakıldığında optimum ısıl işlem tutma süresinin, her malze me çifti için 2 saat olduğu görülmüştür. Optimum ısıl işlem şartında ısıl işlem görmüş malzeme çiftlerine ait deney numunelerinin kaynak, kaynak-HAZ ve ana malzeme kısımlarının mikroyapıları ayrıca incelenmiştir.
In this experimantal work, mechanical behaviours of (PI) Carbon Steel, Pll steel P22 steel and P91 steel for the tecnology under different welding and PWHT circumstances have been examined. After welding of P9 1 -P22, P9 1 -P 1 1 and P9 1 -P 1, the spicemens have been postweld heat treated at the temperatures of 760°C, 735°C and 700°C ; 1 hour, 2 hour, 3 hour respectively. The spiecemens have been prepared as written in the standart and their mechanical behaviours have been examined by the destructive mechanical experi ments. According to the results of the tension test the best result has been taken from P91-P22 weld. The tolerated valve which is valve 3.17 mm according to the standarts has not been passed over after bending experiments But only for P91-P11 6.33 mm fracture has been seen. When the avarege tension, thickues and bending results examined, it was seen that the optimum PWHT time is 2 hours. In addition to this, microstructre of the weld zone and HAZ, of the spice mens have been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4961
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154091.pdf
  Until 2099-12-31
4.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons