Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4883
Title: Yangınlarda dumanın hareketi ve duman bacalarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of smoke movements and smoke holes in fires
Authors: Kılıç, Muhsin
Tanrısever, Cevdet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bacalar
Duman
Yangın
Chimneys
Smoke
Fire
Issue Date: 9-May-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tanrısever, C. (2001). Yangınlarda dumanın hareketi ve duman bacalarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzün modem toplumunda insanların metropol şehirlerde bir arada birlikte yaşama gerekliliği ve coğrafik alanların azlığı, birim alandan daha fazla yararlanmak için yüksek binaların inşa edilmesini zorunlu kılmıştır. Yüksek binalarda değişik sebeplere bağlı olarak zaman zaman yangınlar çıkmaktadır. Bu tip binalardaki yangınlarda büyük miktarlarda can ve mal kaybı olmaktadır. Bu nedenden dolayı günümüzde yangın güvenliği için değişik ülkelerde yapılan çeşitli çalışmalar mevcuttur. Can güvenliği açısından belki de en önemli önlemlerden birisi de binalarda güvenli kaçış yollan oluşturmak için, basınçlandırma ile merdiven kovalarında duman kontrolüdür. Duman yayılmasının önlenmesi ve hacimlerin dumandan anndınlması; hem can güvenliği bakımından, hem diğer bölümlere dumanın verdiği maddi zarann azaltılması ve hem de yangına kolay müdahale edilebilmesi bakımından yangın güvenliğinin en başta gelen önlemlerindendir. Çünkü binalarda çıkan yangınlarda meydana gelen ölümlerin %90 gibi büyük bölümünü dumandan zehirlenmeler oluşturmaktadır. Bu çalışmada dumanın yapısı ve duman hareketleri incelenerek, dumanın zararlı etkilerini kaldırmak için duman kontrol sistemleri dizaynı ve dizayn kriteleri için gerekli hesaplama yöntemleri anlatılmaktadır. Ayrıca duman kontrol sistemlerinin karşılaştırılması yapılmakta ve günümüz şartlarında hangi sistemin daha uygun olduğu belirtilmektedir. Bu analizlerin bir kısmı bilgisayar programı ile gerçekleştirilmiştir.
In the modem society of today’s world, the necessity of humans to live together in the metropolis cities and because of insufficient geographical areas, construction of high buildings is a must in order to take advantage of a limited area. At high buildings from time to time fire starts related with various reasons. These kind of fires at high buildings cause serious property hazards and live casualties. Because of this reason there are several studies at many countries to perform security on fire. At the point of life security, perhaps one of the most important precaution is the controlling of smoke at the stairs buckets by pressuring methods in order to form secure exits from the building. Avoiding smoke to spread and purifying items from smoke ; This is the prior precaution of fire securing at the point of life security, reducing the physical harm of the smoke and interfering the fire more easily. Because %90 of the deaths took place at building fires are caused by smoke poisoning. At this study, the form of smoke and smoke movement is examined, the calculation methods necessary for design criterias of the smoke control systems that avoids the harmful effects of the smoke are investigated. Also the comparison of smoke control systems and which of them are appropriate for today’s conditions are mentioned. Some of these analysis are performed by a Computer program.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4883
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109716.pdf
  Until 2099-12-31
4.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons