Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4863
Title: Shell modeli hesaplamaları
Other Titles: Calculations on shell model
Authors: Kaynak, Gökay
Dincel, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Shell modeli
Sihirli sayılar
Shell model
Magic numbers
Issue Date: 27-Aug-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dincel, G. (2001). Shell modeli hesaplamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çekirdek potansiyelinin gerçek şekline yakın olduğu düşünülen Saxon-Woods potansiyeli Schrödinger denkleminde yerine konularak, nükleonların enerji seviyelerini bulmak ancak nümerik çözüm ile mümkündür. Bu çalışma da, harmonik osilatör ve sonsuz kare kuyu potansiyelleri için analitik olarak elde edilen enerji seviyelerinin ortalaması alındığında, Saxon-Woods potansiyeline spin-orbit etkileşme terimi eklenmeksizin elde edilen seviyelere eşdeğer seviyeler elde edilmiştir. Hesaplanan bu enerji değerleri literatür ile uyumludur. Kare kuyu ve harmonik osilatör potansiyeli için elde edilen spin-orbit etkileşme terimi de, bu ortalama alarak elde edilen enerji seviyelerine eklendiğinde, Shell modelindeki 2, 8, 20, 28, 50, 82 sihirli sayılan bulunmuştur.
By using Saxon-Woods potential which is considerably similar to actual shape of nucleus potential into Schrödinger wave equation, the calculation of nucleons energy levels are possible by only a numerical solution. Tn tbis work, the mean value of energy levels for harmonic oscillator and infinite square potentials have been calculated analytically. These values are similar to that Saxon-Woods potential values that are calculated without adding spin-orbit interaction term. The calculations are in good agreement with literatüre. When spin-orbit interaction term for square well and harmonic oscillator potential added to mean energy levels above, magic numbers of shell model which are 2, 8, 20, 28, 50, 82 have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4863
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109714.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons