Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4142
Title: Levamizol ve fosfonoformik asitin farelerde kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of levamisole and phosphonoformic acid on bone mineral density in mice
Authors: Sağlam, Halil
Doğan, Durmuş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Keywords: Foscarnet
Levamizol
İnorganik fosfor
Kemik mikroyapısı
Mikrotomografi
Levamisole
Inorganic phosphate
Bone microstructure
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, D. (2015). Levamizol ve fosfonoformik asitin farelerde kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mineralizasyonun lokal kontrolünde iki inorganik fosfordan (Pi) oluşmuş pirofosfat (PPi) ve Pi/PPi oranı esansiyel rol alır. Lokal Pi ve Pi/PPi oranına etki eden iki önemli basamak alkali fosfataz (TNSALP) ve sodyum-fosfor (NaPi) ko-transport aktiviteleridir. Hücre kültür çalışmalarında bu basamakların ayrı ayrı ya da birlikte inhibisyonu, mineralizasyon sürecinin daha iyi anlaşılmasında yol gösterici olmuştur. Bu çalışmada bir nonselektif NaPi kotransport blokeri olan foscarnet (150mg/kg) ve bir TNSALP inhibitörü olan levamizolün (25mg/kg) kemik mineral yoğunluğu ve kemiğin mikro-yapısı üzerine etkisi Balb/c türü farelerde araştırılmıştır. Bulgular levamizolün toksik doza yakın uygulanmasının serum TNSALP, fosfor, kalsiyum ve kemik morfometresinde anlamlı bir değişiklik oluşturmadığını in-vivo olarak ilk kez ortaya koymuştur. Ayrıca daha önceki az sayıdaki verilerin aksine foscarnet tedavisinin serum TNSALP ve fosfor değerlerinde belirgin atışa ve kortikal kemik parametrelerinde değişikliklere neden olduğu da in-vivo olarak ilk kez gösterilmiştir. Sonuç olarak yeni geliştirilecek daha spesifik NaPi kotransporter blokerlerinin, kemik mineralizasyonu ve mikroyapısına etkilerini in-vivo olarak inceleyen daha kapsamlı çalışmalar, kemik hastalıkları olan hastalarımızı daha iyi tedavi edebilmek için bir hedef olabilir.
Pyrophosphate (PPi), formed by two inorganic phosphate (Pi), and Pi/PPi ratio play main role in the local control of mineralization. Tissue nonspecific alkaline phosphatase (TNSALP) activity and sodium-phosphate co-transporters are two main mechanisms affecting local Pi concentration and Pi/PPi ratio. Inhibition of one or both of these mechanisms in tissue cultures has leaded us to better understand the mineralization process. In this study, the effects of foscarnet (150 mg/kg/day), a non selective inhibitor of NaPi cotransporters, and levamizol (25 mg/kg/day), a TNSALP inhibitor, on bone mineral density and bone micro-structure in Balb/c mice were assessed. Study findings revealed in-vivo for the first time that near toxic dose of levamizole did not produce any significant changes in serum levels of TNSALP, inorganic phosphate and calcium as well as in bone micro-structure. In addition, it was also shown in-vivo for the first time that foscarnet treatment caused significant increases in serum TNSALP and inorganic phosphate levels and significant changes in cortical bone parameters, in contrast to very limited previous data. In conclusion, more extensive and detailed in-vivo studies evaluating the effects of newly developed, more specific NaPi cotransporter blockers on bone mineralization and microstructure may be targets for us to better treat our patients with bone diseases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4142
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389727.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons