Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4060
Title: Akciğer kanserinde rekombinant insan eritropoietini'nin olaysız yaşam süresine etkisi
Other Titles: Effect of recombinant human erythropoietin on event free survi in lung cancer
Authors: Manavoğlu, Osman
Arslan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: rHuEPO
Akciğer kanseri
Olaysız yaşam süresi
Lung cancer
Event-free survi
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, M. (2005). Akciğer kanserinde rekombinant insan eritropoietini'nin olaysız yaşam süresine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akciğer kanserli olgularda, Rekombinant nsan Eritropoietini'nin (rHuEPO)lokal progresyon ve/veya yeni metastaz gelişimine kadar geçen süre olarak tarif edilen olaysız yaşam süresine (OYS) etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak tıbbi onkoloji kliniğimizin medikal kayıtlarından yararlanılarak 1997 -2001 yılları arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)tanısı olan hastalar değerlendirmeye alındı. Bu olgulardan en az 4 kür platin içeren kemoterapi alan ve sonrasında hastalık progresyonuna kadar düzenli takiplerine devam edilenler çalışmaya dahil edildi. Bunlardan rHuEPO tedavisi alanlar ile GrupEve almayanlarla da Grup C oluşturuldu. Her iki gruptaki OYS'leri saptandı. rHuEPO uygulanmasının OYS ve tedavi sonuçlarına etkisi ile evre, cerrahi ve/veya radyoterapi yapılması, metastaz bölgelerinin sayısı ve yerleri, tedavilere başlarken tespit edilen hemoglobin (Hb) değerleri, uygulanan kemoterapi sayısının OYS üzerine etkisi araştırıldı.Bulgular: Kriterlerine uygun 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 27'sinin Grup E, 47'sinin GrupC için uygun olduğu saptandı. Grup E'de ortalama yaş 54.8±1.6,GrupC'de ise 57.6±1.2 olduğu tespit edildi. GrupE'deki hastalardan 2'si (%7.4) EvreIIIA, 7'si (%25.9) Evre IIIB ve 18'i (%66.7) Evre IV'idi. Grup C'deki hastaların 5'i(%10.6) Evre IIIA, 17'si (%36.2) Evre IIIB ve 25'i (%53.2) Evre IV'dü. Grup E'de OYS14.4 ±3.14 ay (aralık 3-61 ay), GrupC'de ise 10.6 ±0.99 ay şeklinde (aralık 3-28 ay)olduğu bulundu. Bu iki süre arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.955). Grup E'de lokal hastalık kontrolünün anlamlı olarak daha iyi olduğu bulundu. Bu grupta kemik,karşı akciğer, uzak lenf nodu metastazı ile tanı anında hastalık yaygınlığının OYS açısından önemli birer risk faktörü olduğu saptandı. GrupC'de benzer bir ilişki izlenmedi. Diğer klinik faktörlerden evrenin ve küratif lokal tedavi uygulanmasının prognoz için önemli olduğu saptandı.Sonuç: rHuEPO uygulamasının OYS ve tedavi sonuçlarına olumlu etkisi bulunmaktadır. Ancak bazı klinik özelliklerin varlığında rHuEPO uygulaması ile hastalık progresyonu açısından risk oluşturabilir. Bu konuda prospektif ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
We aim to evaluate effect of recombinant human erythropoietin(rHuEPO) on event-free survi (EFS), which was described passed time untildevelopment of local progression and/or new metastasis, in patients withlung cancer.Material and method: Patients, who have diagnosis of non-small cell lungcancer (NSCLC) between in 1997 - 2001, were established retrospectively inour cilinical medical records. Patients who had been treated with at least 4cycles of platin-based chemotherapy and followed up regularly until disease progression were included the study. Among of remained patients, GroupEwas constituted with patients who were treated with rHuEPO, and Group consisted of patients who did not receive rHuEPO. EFS of both groups weredetermined. Effects of rHuEPO management, stage, application of surgeryand/or radiotherapy, number and place of metastatic regions, hemoglobin(Hb) value at the start of treatment, number of administered chemotherapyon EFS and treatment results were evaluated.Results: Seventy-four patients who have inclusion criteria were determined.Twenty-seven patients of them were appropriciate for GroupE, and fourty-seven patients were included GroupC. Mean age was 54.8±1.6 in GroupE,and 57.6±1.2 in GroupC. Two patients (7.4%) were stage IIIA, 7 patients(25.9%) were stage IIIB, and 18 patients (66.7%) were stage IV in GroupE.five patients (10.6%) were stage IIIA, 17 patients (36.2%) were stage IIIB,and 25 patients (53.2%) were stage IV in GroupE. EFS was found 14.4±3.14month (range 3-61 month) in GroupE, and 10.6±0.99 month (range 3-28month) in GroupC. Significant differences were not found betwen these twoperiods (p=0.955). Local disease control was significantly better in GroupEthan GroupC. Bone, other lung, distant lymph node metastasis, and diseasespread at the diagnosis were established seperate risk factors for EFS inGroupE. Such like corellation was not found in GroupC. Among other clinicalfactors, stage and application of local curative therapy were determined to besignificant for prognosis.Conclusion: rHuEPO therapy have some positive effects on EFS and treatment results. rHuEPO administration may be risk factor for diseaseprogression with presence of some clinical conditions. Large, prospectivestudies are needed to establish in this issue.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4060
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193697.pdf160.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons