Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4010
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCici, Recep-
dc.contributor.authorÇınar, Hamza-
dc.date.accessioned2019-12-23T12:32:32Z-
dc.date.available2019-12-23T12:32:32Z-
dc.date.issued2009-10-27-
dc.identifier.citationÇınar, H. (2009). Ahmed B. Muhammed El-Hüseyin El-Hanefî Es-Semerkandî ve ''Mu`Înü'l-Ümme Alâ Ma`Rifeti'l-Vifâk ve'l-Hilâf Beyne'l-Eimme'' adlı eseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4010-
dc.description.abstractBu çalışma bir giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş’te, müellifin hayatı ve yaşadığı yer ve zaman dilimi hakkında bilgi sahibi olmak için, miladî XV. asırda Mâverâünnehir ve Semerkandın dinî, siyasî ve ilmî durumuna genel bakış yapılmıştır. Birinci bölümde incelemiş olduğum “Mu‘înü’l-Ümme alâ Ma‘rifeti’l-Vifâk ve’l- Hilâf Beyne’l-Eimme” adlı yazma telifin şekil ve muhteva özellikleri ele alınmış, eserin mevcut olup esas alınan nüshaları arasında mukayese yapmak sureti ile nüshalar hakkında bilgi verilmiş, ittifak ve ihtilaflı meseleler bakımından eser değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun yanısıra kısaca ilm-i hilâf üzerinde durulmuş ve tezde inceleme konusu yapılan yazma eserin ilm-i hilâf ile olan ilişkisine de değinilmiştir. İkinci bölümde ise tezimize konu olan eserin kaynakları, müellifleri ile beraber tanıtılmış ve kaynaklar hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study includes an introduction section and two chapters. At the introduction section, a general overview to religious, political and scientific situation of Mâverâünnehir and Semerkand in XVth century to avail data about author’s life, living area and time section. At the first chapter, kind, including features of work in title of “Mu‘înü’l-Ümme alâ Ma‘rifeti’l-Vifâk ve’l-Hilâf Beyne’l-Eimme” and that I examined was considered; data about the copies was given through comparing the current copies; the work was evaluated regarding to common and dispute points. Beside this, briefly ilm-i hilâf (split in opinion of canonists) was emphasized and the relation of work that was examining subject of thesis with ilm-i hilâf (split in opinion of canonists) was mentioned. At the second section, the works and authors of those works that are references of this work, subject of our thesis was introduced and a brief evaluation was done about sources.en_US
dc.format.extentX, 112 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİlm-i hilâftr_TR
dc.subjectMukayesetr_TR
dc.subjectFıkıhtr_TR
dc.subjectİlm-i hilâf (split in opinion of canonists)en_US
dc.subjectComparingen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.titleAhmed B. Muhammed El-Hüseyin El-Hanefî Es-Semerkandî ve ''Mu`Înü'l-Ümme Alâ Ma`Rifeti'l-Vifâk ve'l-Hilâf Beyne'l-Eimme'' adlı eseritr_TR
dc.title.alternativeAhmed B. Muhammed El-Hüseyin El-Hanefî Es-Semerkandî and his work with title of ''Mu`Înü'l-Ümme Alâ Ma`Rifeti'l-Vifâk Ve'l-Hilâf Beyne'l-Eimme''en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240870.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons