Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3998
Title: Taberî'nin tefsir metodolojisi
Other Titles: Taberi's methodology of tafsir
Authors: Çelik, İbrahim
Bayar, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur'an
Rivayet
Taberî dirayet
Zâhir
Qur'an rivayah
Tabari
Dirayah
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fatih, B. (2008). Taberî'nin tefsir metodolojisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Taberî'nin ,"Câmiu'l-beyân an te'vîli âyi'l- Kur'ân" isimli eseri mukaddime ve asıl metin olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bizim tezimiz de iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Tezin birinci bölümünde tefsirin mukaddimesi, Taberî'nin Dini bilimler ve Din Bilimlerindeki yeri ele alınmıştır. Mukaddimesi 10 başlıktan meydana gelmekte olup tefsirinin temeli mahiyetindedir. Dini Bilimlerden Fıkıh, Kıraat, Kelam ve Dil Bilimlerine dair görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde son olarak Din bilimlerinden Dinler tarihindeki yeri incelenmiştir. Tezin ikinci bölümünde müfessirin Kur'an ilimlerine dair görüşleri, tefsirinin rivayet ve dirayet yönleri incelenmeye çalışılmıştır. Sebeb-i nüzul, Nesh, Muhkem-Müteşabih, İ'cazü'l Kur'an, Huruf-u mukatta ,Garibu'l-Kur'an, Ayet ve Sureler arasındaki uyum gibi konular Kur'an İlimleri başlığı altında incelenmiştir. Tefsirinin rivayet yönü kısmında Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri, Kur'an'ın sünnet ile tefsiri, Kur'an'ın sahabe ve tâbiûn sözüyle tefsiri ele alınmıştır. İkinci bölümün sonunda müfessirin dirayet yönü incelenmiştir. Tefsir-te'vil kavramlarına bakışı, te'vil-tefsir metodolojisi, te'vil tercihleri, Kur'an'ı anlama noktasında anahtar kavram olarak kullandığı zahir kavramı ve bu kavramın tefsirine yansımaları üzerinde durulmuştur.
The commentary of the Qur'an (Arabic:Jami al-bayan an ta'wil ay al- Qur'an), popularly known as Tafsīr al-Tabarl consist of two sections; introduction and main body text. In the same way my thesis has been arranged as two sections. Tafsir's introduction, Tabari's place in Islamic sciences and religious sciences takes part in the first section of thesis. Introduction has been composed of ten different titles and it is the main component of the tafsir. His thought about Islamic sciences like Fiqh, Qiraat, Kalam and Language Sciences take part in this section. In the same section his place in the history of religions has been examined. In the second section his opinions about Qur'anic sciences, rivayah and dirayah aspects of his tafsir have been examined. Asbaabu Nuzool, naskh, Muhkam-Mutashabih, I'jaz al-Quran, Mukatta'at, Gharib al-Qur'an, the harmony between ayah and suras are examined under the title Qur'anic sciences. In the section "Tabari Tafsir's Aspect of Rivayah", interpretation of the Qur'an by the Qur'an, interpretation of the Qur'an by the Hadith and interpretation of the Qur'an by the opinion of sahaba and Tabi'in have been dealt with. At the end of the second section mufassir's aspect of dirayah has been examined. In this context his approach to concepts of tafsir-tawil, the methodology of tafsir-tawil, preferences of tawil, zahir (outer) concept, which he used as a key concept to understand the Qur'an and reflections of this concept to his tafsir have been dwelt upon.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3998
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220975.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons