Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3935
Title: Kimlik bağlamında Rusya’nın Balkanlar politikası (Vladimir Putin dönemi)
Other Titles: Russia’s Balkan policy in the context of identity (Vladimir Putin term)
Authors: Arı, Tayyar
Ak, Mehmet Ali
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Kimlik
Identity
Balkanlar
Rusya
Dış politika
Rol teorisi
Russia
Balkans
Foreign policy
Role theory
Issue Date: 1-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, M. A. (2019). Kimlik bağlamında Rusya’nın Balkanlar politikası (Vladimir Putin dönemi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Uluslararası İlişkilerde kimlik kavramı 1970’li yıllarda ana akım Uluslararası İlişkiler teorilerinin varlığının eleştirisi ile ortaya çıkarak toplumların kendi konumlandırmalarına yönelik kimliksel yönelimler ışığında dış politika yapım süreçlerine dahil olmuştur. Liderlerin kimlikleri uluslararası ilişkilerde rol teorisi kapsamında bu süreçlerde çoğu zaman daha etkili olarak devletlerin iç ve dış politika yönlerini belirlemiştir. Bu minvalde, Rusya ve Balkanlar ortak tarihi süreçlerden geçerek birbirlerini kimlik bağlamında etkilemiş ve gelenek, kültür, dil, din gibi faktörler Rusya’nın Balkanlar politikasında özellikle Vladimir Putin döneminde çok önemli araçlar olarak kullanılmışlardır. Çalışmada, Uluslararası İlişkiler disiplininde, devletlerin kimlik siyasetini son dönemde öne çıkarmasıyla birlikte Rusya’nın da Ortodoks, Komünist, Slav ve Modern kimlik aşamalarını Balkanlar üzerinde bir politika aracına dönüştürmesi incelenmiştir. Araştırmalarda, Rusya’nın Vladimir Putin döneminde Balkanlar üzerinde kamu ve kültürel diplomasi çerçevesinde kimlik siyasetini uyguladığı inceleme alanını oluşturmuştur. Bu siyasetin etmenleri tarihsel ve güncel sınıflandırmalar ışığında analiz edilmiştir.
The concept of identity in international relations emerged in the 1970s with the critique of the mainstream theories of International Relations and became involved in foreign policy-making processes in the light of the identity orientations towards societies' own positioning. The identities of the leaders, in the context of role theory in international relations, have often determined the domestic and foreign policy aspects of the states more effectively in these processes. In this sense, Russia and the Balkans went through common historical processes and influenced each other in the context of identity, and factors such as tradition, culture, language and religion were used as very important tools in Russia's Balkans policy, especially during Vladimir Putin's era. In this study, it has been examined that Russia has transformed the phases of Orthodox, Communist, Slavic and Modern identity into a policy tool on the Balkans with the recent prominence of identity politics by the states. In the research, it was observed that Russia's identity politics were applied in the framework of public and cultural diplomacy on the Balkans during Vladimir Putin's period. The factors of this policy are analyzed in the light of historical and current classifications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3935
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET ALİ AK.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons