Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3896
Title: İnşacılık kuramı kapsamında 2000'li yıllarda Türk dış politikası ve kimlik
Other Titles: Turkish foreign policy and identity within the context of constructivism in 2000s
Authors: Arı, Cafer Tayyar
Güney, Muhammet Kağan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: İnşacılık Kuramı
Türk dış politikası
Kimlik
Modernism
Kemalizm
Dış politika ve kimlik ilişkisi
Constructivism
Turkish foreign policy
Identity
Modernizm
Kemalism
Foreign policy and identiy relationship
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, M. K. (2017). İnşacılık kuramı kapsamında 2000'li yıllarda Türk dış politikası ve kimlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 2000'li yıllarda Türk dış politikasının kimlik unsuru ile olan ilişkisi inşacılık kuramı kapsamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Türk devlet kimliğinin ilk nasıl inşa edildiğinin anlaşılması gerekli görülmüştür. Osmanlı Devleti'nin 19. Yüzyılda gerçekleştirdiği reformlar ve bu dönemde devleti yıkılmaktan kurtarmak için ortaya çıkan akımların modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğinin inşasına olan etkileri değerlendirilmiştir. Ardından Türkiye'nin Batıya karşı Batılı olmak ekseninde inşa ettiği kimliği incelenmiştir. Daha sonra, Türkiye'nin NATO ve AB ile olan ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasında değişime uğraması ve dış politikada özellikle 1990'larda bir takım çeşitlenmelere gidilmesi analiz edilmiştir. Son olarak 2000'li yıllarda Türk dış politikası özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin ortaya koyduğu yeni bakış açısı ve eylemleri kimlik inşası kapsamında değerlendirilmiştir.
In this thesis study, the relationship between Turkish foreign policy and identity in 2000s within the context of constructivism is tried to be analyzed. Therefore, understanding how state identiy is first constructed is seen neccessary. The effects of reforms in 19th century Ottoman Empire and the movements for saving empire from collapse to constructing the identity of modern Turkish Republic is considered. Then, Turkey's identity constructed as being Western against West is examined. Later, the change in relationships of Turkey with NATO and EU after Cold War and variety in foreign policy of Turkey especially in 1990s is analyzed. Finally, Turkish foreign policiy especially the new perspective and practices of government of Justice And Development Party is examined within the context of constructing identity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3896
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487337.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons