Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3807
Title: Radyoterapide sol meme ışınlamalarında alan içinde alan (field in field) tedavi tekniğinde alan merkezindeki sapmaların çevre organ dozlarına etkisinin retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: A retrospectively investigation of the effects of center change to environmental doses of field in field treatment plans in left breast irradiation in radiation therapy
Authors: Çetintaş, Sibel
Kalyoncu, İsmail Hakkı
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Radyoterapi
Meme kanseri
FiF-FRT
Set-up hataları
SSD
Radiotherapy
Breast cancer
Set-up errors
Issue Date: 10-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalyoncu, İ. H. (2017). Radyoterapide sol meme ışınlamalarında alan içinde alan (field in field) tedavi tekniğinde alan merkezindeki sapmaların çevre organ dozlarına etkisinin retrospektif olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Erken evre sol meme kanserli hastaların meme koruyucu cerrahi (MKC) sonrası radyoterapi (RT) uygulamalarında Alan içinde Alan Forward Radyoterapi (FiF-FRT) tekniği ile sanal planlar üzerinde medial-lateral (X-ekseni), superior-inferior (Y-ekseni) ve anterior-posterior (Z-ekseni) yönlerinde ±10 mm kaydırmalar yapılarak set-up hataları oluşturuldu. Tanjansiyel alanların Monitor Unit değerleri sabit tutularak hedef hacminde ve riskli organlarda oluşan dozimetrik etkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada yirmi erken evre sol meme kanserli hastaya ait bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri alınıp hedef hacim ve kritik yapılar çizilmiştir. Bu hastaların BT görüntüleri üzerine FiF-FRT tekniğini kullanarak referans plan ve X-Y-Z yönlerinde ±10 mm kaydırmalar yapılarak 7 ayrı plan oluşturulmuştur. Yapılan simülasyon planlarda PTV (Planlanan Hedef Hacim), sol akciğer, sağ akciğer, kalp, sol inen atardamar (LAD), karşı meme, tiroid, humerus ve hasta cilt dozu değerleri incelenmiştir. Sonuç olarak; Her üç koordinatta da oluşturulan set-up hatalarının, hedef hacme reçete edilen dozu önemli derecede değiştirdiği gözlemlenmiştir. Fakat riskli organlardaki en önemli doz değişiminin Z-ekseni üzerindeki kaydırmalar sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmanın verilerine göre, hasta set-up'ında kaynak cilt arasındaki mesafe (SSD)'nin önemli bir parametre olduğu görülmektedir. MKC uygulanmış meme kanserli hastaların tanjansiyel alan RT tedavisinin X-Y-Z koordinat düzleminde SDD'i en çok etkileyen X ve Z koordinatlarıdır. Bu yüzden hasta set-up'ında X ve Z eksenleri önemli bir parametre oluşturmaktadır. Hem hedef hacminde hem de riskli organlar açısından önemli doz değişimlerine sebep olmaktadır. Hasta set-up'ında hata toleransı en az seviyede tutulması oldukça önemlidir.
Radiotherapy treatments for patients with early stage left breast cancer after breast-conserving surgery (MKC) are medial-lateral (X-axis), superior-inferior (Y-axis) and anterior-posterior (Z-axis) in the direction of 10 mm by maked the set-up errors were made. It is aimed to examine the dosimetric effect of target areas and risky organs by keeping the Monitor Unit values of tangential fields constant. In this study, computed tomography (CT) images of twenty early stage left breast cancer patients were taken and the target volume and critical structures were contoured. Seven different plans were created on these patients' CT images using the FiF-FRT technique, with reference plan and ± 10 mm scrolling in X-Y-Z directions. In the simulated plans, PTV (Planned Target Volume), left lung, right lung, heart, left descending artery (LAD), contralateral breast, thyroid, humerus and patient skin volume were examined. As a result; It was observed that the setup mistakes that were created in all three coordinates changed the target volume to the degree of the prescribed dose. But the most important dose change in the risky organs has been found to be the resultant shifts on the Z-axis. According to the study we performed, the distance between the source skin and the skin in the patient set-up appears to be an important parameter. It is the X and Z coordinates that most affect SSD in the X-Y-Z coordinate plane of RT treatment of breast cancer patients. Therefore, the X and Z axes form an important parameter in patient set-up. It causes significant dose changes both in terms of target volume and risk organs. It is very important to keep the fault tolerance at the lowest level in the patient set-up.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3807
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487129.pdf4.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons