Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3301
Title: Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler ünitesinin geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşım ile öğretiminin öğrenci başarısı açısından incelenmesi
Other Titles: Investigation of the students achievement at proportional line- segments and similar triangles unit instructed with traditional and constructivist approach
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Deniz, Esin Işık
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Yapılandırmacı yaklaşım
Matematik öğretimi
Geometri öğretimi
Geometriye yönelik tutum
Constructivist approach
Mathematics education
Geometry education
Attitudes toward geometry
Issue Date: 27-Feb-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, E. I. (2009). Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler ünitesinin geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşım ile öğretiminin öğrenci başarısı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Orantılı Doğru Parçaları ve Benzer Üçgenler Ünitesinin yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir süreçle işlenmesi sonucunda, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin başarılarında meydana gelecek değişimi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Uygulama 2007-2008 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında yapılmıştır. Araştırmada, ?Kontrol Gruplu Öntest- Sontest Deney Modeli? kullanılmıştır. Çalışma Bursa ili Osmangazi ilçesinde, Selçukgazi İlköğretim Okulu öğrencilerinden 11'i deney ve Ovaakça İlköğretim Okulu öğrencilerinden 39'u kontrol grubu oluşturularak toplam 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.Deney grubundaki öğrenciler ile, araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırmacı yaklaşıma uygun geometri etkinlikleri uygulanarak ders işlenirken, kontrol grubu öğrencileri geleneksel yaklaşım ile derslerini işlemeye devam etmişlerdir. Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan ve 2007-2008 Öğretim Yılı 8. Sınıf Matematik Dersi Programında geometri öğrenme alanına ait kazanımların sınırları içerisinde düzenlenen uygulama etkinlerinde Altun (2005)' un `İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi' adlı kitabından ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı kitabından yararlanılmıştır. Etkinlikler, programda öngörülen süre çerçevesinde 12 ders saati ile sınırlandırılmıştır. Etkinliklerin seçiminde ve hazırlanmasında sınıfların fiziksel yapısı ve araç-gereçlerin grup çalışmasına uygunluğuna da önem verilmiştir.Öğrencilere, çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere iki adet konu başarı testi ve geometriye yönelik tutum ölçeği uygulanmış, deney ve kontrol grubu verileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda yapılandırmacı yaklaşımla geometri öğretiminin, 8. sınıf öğrencilerinin konu ile ilgili başarılarında ve geometriye yönelik tutumlarında, geleneksel yaklaşımla öğretim gören öğrencilere göre anlamlı derecede artışa sebep olduğu görülmüştür.
The study is aimed to determine the effects of constructivist teaching of “Proportional Line-Segments and Similar Triangles” subject, on eight grade students’ academic achievements. In the study, ‘Pre-Test and Post-Test Experimental Design With Control Group’ is used. The experimental group is formed from Selçukgazi Đlköğretim Okulu eight grade students and the control group is formed from Ovaakça Đlköğretim Okulu eight grade students in Osmangazi- Bursa. The study included totally 50 students such as, 11 students as experimental group and 39 students as control group students. By the time the activities that are designed in constructivist approach are applied in experimental group, the subject is instructed traditionally in control group. The constructivist activities were prepared according to the book of Altun (2005), which is named as ‘İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi’ (Mathematics Education in Middle School) and through the objectives defined in geometry part, in Middle School Mathematics Program. The instruction and all the tests are applied in the spring term of 2007- 2008 academic year. And the activities are designed for 12 hours period as defined in the program. At preparation period of activities, the physical environment viand sufficiency of materials in the classrooms for group-working are also considered. The academic achievement tests and attitudes toward geometry scale were applied to the students either at the beginning or at the end of the education. The research findings showed that the constructivist geometry instruction on the attitudes toward geometry and achievements of the 8th grade students is significantly differed from the traditionally educated students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3301
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235279.pdf4.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons