Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3297
Title: Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk'ünde yer alan sosyal ve iktisadi hayat ile ilgili söz varlığının günümüz Kazak toplumu içinde değerlendirilmesi
Other Titles: Social and economical vocabulary in Mahmud al-Kashgar's comprehensive study the Divanu Lugat'it-Turk and evaluation this vocabulary usage in nowadays Kazakh society
Authors: Oğuzoğlu, Yusuf
Kraubayeva, Gulnaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
Keywords: Kaşgarlı Mahmut
Türk kültür ve medeniyeti
İktisadi hayat
Divan-ı Lügat’it-Türk
Sosyal hayat
Kazak türkçesi
Divanu Lügat’it-Türk
Turkish culture and civilization
Economic life
Mahmut of Kashgar
Social life
Kazak Turkish
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kraubayeva, G. (2009). Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it-Türk'ünde yer alan sosyal ve iktisadi hayat ile ilgili söz varlığının günümüz Kazak toplumu içinde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lugat'ît-Türk adlı eseri Türk kültür ve medeniyetini yansıtması bakımından Türklüğün temel eserlerinden biridir. Bu çalışmada Divanü Lugat'it-Türk'de yer alan sosyal ve iktisadi hayatla ilgili terimlerinin Kazak Türkçesindeki görünümleri değerlendirilmiştir. Terimlerin günümüz Kazak toplumunda yaşayıp yaşamadığını belirlemek için sözlü tarih araştırması gerçekleştirilmiştir. Farklı köylerde yaşayan ihtiyarlar, meslek taşıyan insanlarla konuşulmuştur. Bin yıllık süre geçmesine, bu süreçte farklı siyasal egemenlikler yaşamasına, kırılma noktalarının olmasına rağmen Kazak toplumunda kültürel devamlığın olması Türk milletinin ne kadar sağlam kaynaşmış yapıya sahip olduğunu gösterir.
Divanu Lugat'it-Turk which was written by Mahmud of Kasghar in the llth century is one of the principle works of Turkish world for it reflects the Turkish civilization and culture. In this study, reflection and appearance of some terms concerning social and economic life present in Divanu Lugat'it-Turk in contemporary Kazakh Turkish are evaluated. In order to determine whether the vvords are stili alive in contemporary Kazakh society an oral history study has been conducted. Various old man in different villages has been intervievved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3297
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234560.pdf3.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons