Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3230
Title: Modifiye radikal mastektomi uygulanmış sol meme kanserli olgularda 3 boyutlu konformal radyoterapi alan içinde alan (3DCR- fiNF),yoğunluk ayarlı radyoterapi (ımrt),volumetrik ayarlı ark terapi (vmat) ve foton elektron radyoterapi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparison of 3-dimensional conformal radiotherapy with field-in-field (3DCRT-AINF), intensity- modulated radiation therapy (IMRT), volumetric adjusted arc therapy (vmat) and photon electron radiotherapy techniques for use after modified radical mastectomy for left-sided breast cancer
Authors: Çetintaş, Sibel Kahraman
Cinoğlu, Merve
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Dozimetri
Dosimetry
Mastektomi
Mastectomy
Meme hastalıkları
Breast diseases
Meme neoplazmları
Breast neoplasms
Neoplazmlar
Neoplasms
Radyoterapi
Radiotherapy
Issue Date: 17-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cinoğlu, M. (2017). Modifiye radikal mastektomi uygulanmış sol meme kanserli olgularda 3 boyutlu konformal radyoterapi alan içinde alan (3DCR- fiNF),yoğunluk ayarlı radyoterapi (ımrt),volumetrik ayarlı ark terapi (vmat) ve foton elektron radyoterapi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Modifiye radikal mastektomi uygulanmış sol meme kanserli hastalarda, göğüs duvarı ve supraklaviküler bölge ışınlamasında, volümetrik ayarlı ark terapi (VMAT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), 3 boyutlu konformal radyoterapi alan içinde alan (3DCRT-FinF) ve Foton-Elektron tekniklerini dozimetrik olarak karşılaştırmak ve değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmamızda RT görmüş 15 sol meme kanserli hastanın, BT kesitleri üzerinde farklı sanal tedavi planları yapıldı. Hastalar, meme borduna uygun pozisyonda yatırılarak bilgisayarlı tomografi görüntüleri alındıktan sonra, görüntüler tedavi planlama sistemine aktarıldı.Tedavi planlarında 4 farklı tekniğe göre,göğüs duvarı ve periferik lenfatiklerin ışınlamaları yapıldı. Hastaların tedavi planlarında Planing Target Volum (PTV), Homojenite İndeksi (HI), Konformite İndeksi (CI), kalp,sol ön inen koroner arterin (LAD (left Anterior Descending) ), akciğer, karşı meme dozları ve Monitor Unit'ler (MU) incelendi.VMAT tekniğinde, 3DCRT-FinF kullanılan tanjansiyel alanlara ±15°'lik fark eklenerek 60o 'lik tanjansiyel alanlar oluşturuldu. IMRT (5F- IMRT) planlarında; alan seçiminde 2 tanjansiyel alan, 2 adet 10o fark ile ön açı ve bir adet aksilla için arka açı kullanıldı.3DCRT-FinF planlarında tanjansiyel alanlar ile aksilla ve supraklavikular alanlar kullanılarak tek merkezli planlar yapıldı.Foton elektron tekniği için tekbir merkez belirlendi. Tüm alanlarda kaynak cilt uzaklığı (SSD tekniği) sabit alındı. İstatiksel analizde ise Kruskal Wallis Analizi kullanıldı. Sol meme kanserli MRM uygulanmış hastalarda;VMAT,IMRT,3DCRT-FinF ve foton elektron teknikleri karşılaştırıldığında,IMRT tekniğinin PTV'de daha iyi doz dağılımı sağladığı saptandı. Kritik organlardan sol akciğerin, IMRT tekniğinde ve LAD foton-elektron tekniğinde anlamlı olarak en düşük değeri gösterdiği sonucuna varıldı. HI değerleri açısından sanal planlar değerlendirildiğinde VMAT tekniğinin, CI değerleri açısından anlamlı olarak en iyi IMRT tekniği olduğu saptandı. MU sayısının3DCRT-FinF tekniğinde diğer tekniklere kıyasla daha düşük olduğu gözlendi.Hastalara tedavi planı seçimleri yapılırken hedef volüm dozları ve riskli organ dozlarına bakılarak kişiye uygun planlama seçilmelidir.
Dosimetric comparison and evaluation ofusing Volumetric adjusted arc therapy (VMAT), intensity-modulated radiation therapy (IMRT),3-dimensional conformal radiotherapy with field-in-field (3DCRT-FinF) and photon electrontechniques for chest wall and supraclavicular area irradiation in patients with left breast cancer who underwent modified radical mastectomy. In this study, 15 female left breast cancer patients were transferred to treatment planning system after computerized tomography scans were at appropriate position on the breastboard. In treatment plans, chest wall and peripheral lymphatics irradiation is done. Patients were treated according to 4 different techniquesmentioned plans. PTV, Homogeneity Index (HI), Conformity Index (CI), heart, lung, LAD, right breast doses and MU were examined. In the VMAT technique, ± 15 °, difference added to tangential fields which use in 3DCRT- FinFtangential fields were added with a difference of ± 15 °, so that tangential fields of 60° were created. The IMRT (5F- IMRT) plans used 2 tangential fields, 2 anterior beams with a 10-degree angle and a back angle for one axilla.In 3DCRT-FinF plans, tangential fields and axillary and supraclavicular areas were used as single-centered plans. A single center for the photon electron technique was identified. SSD technique is constant in all areas. For statistical analysis, Kruskal Wallis method was used. In post-MRM left breast cancer patients; the VMAT, IMRT, 3DCRT-FinF and photon electron techniques were compared and the IMRT technique was found to provide better dose distribution in PTV. Left lung doses were lower in the IMRTtechnique and LAD doses were lower in the photon-electron technique. When the HI value virtual plans were evaluated, it was determined that VMAT technique, CI value is the best IMRT technique. The number of MU was lower in the 3DCRT-FinF technique compared to other techniques. Appropriate planning should be selected for the individual based on the target volume doses and the dose of risky organ in the selection of the treatment plan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3230
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487117.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons