Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3107
Başlık: Azerbaycan'da ailede din eğitimi
Diğer Başlıklar: Religious education in Azerbaijan family
Yazarlar: Kılavuz, Mehmet Akif
Musayev, İslam
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Azerbaycan
Aile
Din
Eğitim
Din eğitimi
Ailede din eğitimi
Azerbaijan
Family
Religion
Education
Religious education
Religious education in family
Yayın Tarihi: 3-Ağu-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Musayev, İ. (2010). Azerbaycan'da ailede din eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İsrail Technion ÜniversitesiBir alan araştırması olan, ‘‘Azerbaycan’da Ailede Din Eğitimi’’ konulu bu çalışmamızda bağımsızlıktan sonra Azerbaycan ailesinde dini durum ve din eğitimi nasıl olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. 70 sene Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde kalan Azerbaycan halkı, dini değerleri öğrenme imkânından mahrum kalmış ve kendi değerlerine karşı bir ölçüde yabancılaşmıştır. Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlığa kavuşmasından sonra dine ve din öğretimine ilgi artmıştır. Ancak konu ile ilgili yeterli araştırmalar gerçekleştirilememiştir. Özellikle ailede din eğitiminin nasıl olduğu ile ilgili hiçbir araştırma yapılmamıştır. Araştırmamızda Azerbaycan’da ailede din eğitiminin nasıl olduğu ile ilgili bir durum tespiti yapılarak gerekli teklif ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırma çerçevesinde gerçekleştirilmiş anket sonucu, ortaya çıkan veriler değerlendirilmiş ve Azerbaycan’da ailede din eğitiminin sorunlarına cevap aranmaya çalışılmıştır. Araştırmamızda var olan durumun olduğu gibi tespitini yapmak ve yorumlayabilmek için ‘‘Tarama’’ (Tasvir metodu survey) modeli uygun görülmüştür. Çalışmamızda bilgi toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmış ve durum mümkün olduğu ölçüde tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın güvenirliliğini yükseltmek amacıyla mülakat tekniği ile de desteklenmiştir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın teorik kısmı ele alınmış, ikinci bölümde çalışmanın temelini oluşturan anket sonuçları değerlendirilmiş ve incelenmiştir. Araştırmanın teorik kısmının oluşturulması için öncelikle ailede din eğitimi ve Azerbaycan’da ailenin yapısı ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu çerçevede Azerbaycan’daki ve Türkiye’deki kütüphanelerde konu ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Daha sonra Azerbaycan’da ailede din eğitiminin durum tespitini yapmak için anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çapraz tablolar oluşturulmuş, chi-kare sonuçları tespit edilmiştir.
In this study, named ‘‘Religious Education in Azerbaijan Family’’, an answer is sought to the question of how the religious state and religious education is in an Azerbaijan family after the liberation. Azerbaijan people who have been sovereigned by the Soviet Union for 70 years were deprived of learning the religious values and got alienated against its own values to some extent. After the liberation of Azerbaijan in 1991, the interest in religion and religious education increased. But no researches could be made about this subject. No researches were made especially about the subject of how the religious education is in family. In our research an evaluation about the state of the religious education in a family has been made and the necessary suggestions have been asserted. The data which has been obtained according to the surveys with relation to the research has been evaluated and anwers to the problems of the religious education in family has been sought. Scanning model (Description Method Survey) has been applied to determine and to interpret the state as it is. In our research, survey technique has been applied as means of gathering information and the state has been tried to be evaluated as much as possible. It has also been supported,by using the interview technique, to increase the reliability of the research. The research is consisted of two parts. In the first part the theorical side of the research is handled, in the second part the results of survey which constitues the base of the research have been evaluated and been examined. To form the theorical part of the research, firstly the studies on the religious education in families and the family structures in Azerbaijan have been examined. In this frame the studies relating this subject have been scanned in the libraries both in Turkey and Azerbaijan and these have been evaluated. Then survey technique has been applied to determine the state of religious education in Azerbaijan. The results of the survey have been evaluated by the SPSS programme. In this frame cross tables have been formed and chi-square results have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3107
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
262900.pdf2.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons