Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3104
Title: Kronik aktif gastritli olgularda endoskopik bulgular ve helicobacter pylori varlığının incelenmesi
Other Titles: Endoscopic features in patients With chronic active gastritis and researching the presence of helicobacter pylori
Authors: Gülten, Macit
Konakcı, Numan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik aktif gastrit
Helicobacter pylori
Chronic active gastritis
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konakcı, N. (2010). Kronik aktif gastritli olgularda endoskopik bulgular ve helicobacter pylori varlığının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mide mukozasının inflamasyonu gastrit olarak tanımlanır. Dolayısıyla histolojik bir tanıdır. İltihabi infiltrasyon nötrofilik ise akut, mononükleer hücreleri de içeriyor ise (lenfosit,plazmosit,makrofajlar) kronik gastrit söz konusudur. İnflamasyona epitel dejenerasyonu ve rejerenasyonu eşlik eder. İnflamasyon geri planda, epitel/endotel hasarı, rejenerasyon ön planda ise bu durum gastropati olarak isimlendirilir. Gastritin sebepleri arasında infeksiyöz ajanlar, ilaçlar, otoimmünite ve aşırı duyarlılık reaksiyonları iken, gastropati sebepleri arasında şimik nedenler (NSAİİ, alkol, safra), stres, hipovolemi ve kronik konjesyon sayılabilir. Birden fazla gastrit ve/veya gastropati tipi bir arada bulunabilir.H.pylori gastrit, peptik ülser ve gastrik malignite ile olan ilişkisi kanıtlanmış, özellikle son yıllarda pek çok klinik ve mikrobiyolojik araştırmanın odak noktası olmuştur.Bu çalışmada Mart 2007- Mart 2009 tarihleri arasında kronik aktif gastrit tanısı alan 218 hastanın dosyalarından retrospektif olarak yaş, cinsiyet, H.pylori varlığı, sigara alışkanlığı, endoskopik bulgular, biyopsi yeri, patoloji sonucu olmak üzere 7 kriter incelendi ve bu kriterler ışığında kronik aktif gastrit varlığı ve risk faktörleri anlaşılmaya çalışıldı. Bu 7 kriterden sadece endoskopik bulgu olarak eritematöz gastrit varlığı kronik aktif gastrit açısından anlamlı kabul edildi. H.pylori %50,5 oranında saptandı ve bu çalışma için kronik aktif gastrit varlığı ile ilişkisi anlamsız kabul edildi.Sonuç olarak, kronik aktif gastrit hemen daima H.pylori ile birliktedir. Her ne kadar çalışmamızda H.pylori sıklığı diğer çalışmalara nazaran düşük çıksa da gerek biyopsi sonucuyla, gerek üre nefes testi ile mutlaka H.pylori araştırılmalıdır ve gerekli eradikasyon tedavisi yapılmalıdır. Tedavi sonrası mutlaka H.pylori nüksü açısından hasta değerlendirilmelidir. Erken eradikasyonların mide malignitelerini önlediği bilinmektedir. Ayrıca H.pylori sıklığı sanitasyon kuralları ile ters orantılıdır. Sanitasyon kuralları ne kadar düzeltilirse H.pylori o derecede azalacaktır.Dünyanın ortalama %60' ının H.pylori ile infekte olduğu ve son yıllarda mide karsinomunun dramatik olarak artığı düşünülürse H.pylori' nin tanınması, eradikasyonu, sigara, diet gibi çevresel faktörlerin düzeltilmesi büyük önem arzetmektedir.
Gastritis is defined as inflammation of gastric mucosa. So, gastritis is a histological diagnosis. İnflamed infiltration including predominantly neutrophils is defined as acute gastritis. However, if that includes predominantly mononuclear cells (lymphocytes, plasmocytes, macrophages) is defined as chronic gastritis. İnflammation is accompanied by epithelium degeneration and regeneration. Epithelium/endothelium injury and regeneration in the foreground rather than inflammation is named as gastropathy. The most commonly causes of gastritis are infectious agents, drugs, autoimmunity and hypersensitivity reactions. However, gastropathy is mostly caused by non steroidal anti inflammatory drugs, alcohol, bile, stress, hypovolemia and chronic congestion.Because of the proven relationship with gastritis, peptic ulcer and gastric malignancy; Helicobacter Pylori has been the focal point of so many clinical and microbiological studies especially in the recent years.In this study, 218 patients diagnosed as chronic active gastritis in March 2007-March 2009 were researched retrospectively according to age, gender, presence of H.pylori, smoking habits, endoscopic findings, biopsy locations, pathology results as the 7 criteria with reference to the files and tried to understand the presence of chronic active gastritis, risk factors in light of these criteria. In these 7 criteria, only the presence of erythematous gastritis as the endoscopic finding was considered significant in terms of chronic active gastritis. H.pylori was detected in the ratio of 50,5% and this rate was considered insignificant in terms of chronic active gastritis.As a result, chronic active gastrit is almost always associated with H.pylori. Although H.pylori prevalence in our study is low compared to the other studies; H.pylori certainly should be investigated with biopsy results and urea breath test. Furthermore, eradication therapy should be required. After treatment, the patient must be examined in terms of H.pylori recurrence. Early eradications prevent gastric malignancies. Also, H.pylori prevalence is inversely proportional to the sanitation levels. As much as sanitation levels go better,the prevalence of H.pylori would have been reduced.We know that; 60% of the world is infected by H.pylori and gastric carsinoma prevalence has been increasing dramatically in the recent years ; so recognizing and eradicating H.pylori, correcting the environmental factors like smoking and diet is very important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3104
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289322.pdf510.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons