Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3103
Title: Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına başvuran çocuk ve ergenlerde bilgisayar oyunu ve internet kullanımı ile utangaçlık ve sosyal fobi ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of computer games and internet use in relation to shyness and social fobia in children and adolescents admitted to a Department of Child and Adolescent Psychiatry
Authors: Taneli, Yeşim
Yılmaz, Dinçer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İnternet bağımlılığı
Sosyal fobi
Utangaçlık
Depresyon
Anksiyete
Internet addiction
Social fobia
Shyness
Depression
Anxiety
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, D. (2010). Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına başvuran çocuk ve ergenlerde bilgisayar oyunu ve internet kullanımı ile utangaçlık ve sosyal fobi ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Son yıllarda problemli internet kullanımı ve internet bağımlılığı önemli bir sorun haline gelmiştir. Çalışmamızda sosyal fobi ve utangaçlığın problemli internet kullanımı ile olan ilişkisine bakılmıştır. Çalışma 12-18 yaş arası 90 denek ile yapılmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı 15,8±1,3 yıldan oluşmuş olup hasta ve kontrol gruplarının ortalama yaşı sırasıyla 16±1,9 ve 17±1,2 yıldan oluşmuştur. Hasta grubu, çocuk psikiyatrisi polikliniğine gelen 60 psikiyatrik hastadan oluşturulmuştur. 30 denek ise sağlıklı kişilerden oluşturulmuştur. Problemli internet kullanımını ölçmek için Young' ın İnternet Bağımlılığı Testi türkçeye çevrilip kullanılmıştır. Çocuk ve ergenlerin sosyal fobisine bakmak için Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği, utangaçlığını ölçmek için ise Utangaçlık Ölçeği kullanılmıştır. Gönüllülerin sosyodemografik özelliklerini ve bilgisayar kullanım özelliklerini belirlemek için Bilgisayar Kullanımı Soru Formu ve Sosyodemografik Soru Çizelgesi hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada STAI-1, STAI-2, Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Kovaks Depresyon Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Çocuklar için Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Problemli internet kullanımı olan gönüllülerin sosyal fobisi sağlıklı ve problemli internet kullanımı olmayan deneklere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,01). Ayrıca problemli internet kullanımı olan çocuk ve ergenlerin depresyon (p=0,00) ve anksiyetesi (p=0,011) sağlıklı olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Utangaçlık ile internet bağımlılığı arasında ilişki bulunamamıştır.
In recent years problematic internet use and internet addiction has become a major problem. In our study we examine the problematic internet use and its relationship with social phobia and shyness. Study was conducted with 90 students between the ages of 12-18. The average age of participants was 15.8 ± 1.3 years. Patient group was 16 ± 1.9 mean age, control group was 17 ± 1.2 mean age. Patient group consists of 60 subjects from child psychiatry clinic or psychiatric patients. Control group composed of 30 healthy people. To measure problematic internet use Young's Internet Addiction Test is used and translated into turkish. To measure the social fobia and shyness of children and adolescents Çapa Çocuklar için Sosyal Fobi Ölçeği and Utangaçlık Ölçeği has been used. For identification of demographic characteristics and computer use characteristics of volunteers Bilgisayar Kullanımı Soru Formu and Sosyodemografik Soru Çizelgesi was prepared. In study also STAI-1, STAI-2, Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Kovaks Depresyon Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri, Çocuklar için Sosyal Destek Ölçeği was used. Patients who has problematic internet use has significantly higher (p=0,01) social fobia according to healthy volunteers that don't have problematic internet use. Also problematic internet use by children and adolescents with depression (p = 0.00) and anxiety (p = 0.011) were significantly higher than healthy ones. No relationship was found between shyness and problematic internet use.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3103
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307247.pdf550.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons