Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3099
Title: Kronik myeloid lösemili hastalarda GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizminin araştırılması
Other Titles: Investigation of GSTP1 (Ile105val) gene polymorphlsm ln chronic myelold leukaemla patlents
Authors: Yakut, Tahsin
Karkucak, Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik myeloid lösemi
GSTP1 geni
Polimorfizm
Chronic myeloid leukaemia
GSTP1 gene
Polymorphism
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karkucak, M. (2010). Kronik myeloid lösemili hastalarda GSTP1 (Ile105Val) gen polimorfizminin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bazı kanser türlerinde yatkınlık ile Faz II detoksifikasyon reaksiyonlarında yer alan Glutatyon-S-Transferaz(GST) enzimi genlerinin polimorfizmleri arasında ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmada, kronik myeloid lösemi (KML) gelişimin ile GSTP1 (lle105Val) gen polimorfizmi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.Çalışmamıza KML tanısı almış 71 hasta ve herhangi bir kanser hikayesi olmayan 67 kişi alındı. GSTP1 (lle105Val) gen polimorfizmi için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism=PCR-RFLP) yöntemi uygulandı. Agaroz jeldeki bantlara göre genotipler belirlendi. İstatistiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.GSTP1 Val allelinin sıklığı, KML hastalarında %22 oranında kontrol olgularında ise %31 oranında bulundu. Hasta ve kontrol grubu arasında GSTP1 polimorfizmi için istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).Bulgularımız GSTP1 (IIe105Val) gen polimorfizmi ile KML arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte daha geniş olgu serilerinde bu sonuçlar desteklenmelidir.
Associations between polymorphisms for genes encoding Glutathione S-transferases (GST) enzymes involved in Phase II detoxification reactions and susceptibility to some cancers have been shown in several studies. The aim of the present study is to investigate the influence of Glutathione S-transferases P1 (IIe105Val) gene polymorphism in susceptibility to chronic myeloid leukaemia (CML).71 CML patients and 67 control subjects with no cancer history were enrolled in our study. PCR-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was used for GSTP1 (lle105Val) gene polymorphism. Genotypes were determined according to the bands that formed in agarose electrophoresis gels. In statistical analysis, the level of significance was set at p<0.05.The frequency of GSTP1 Val allele was found to be 22% in CML patients and 31% for controls. No statistical variation was determined between the control and patient groups in terms of GSTP1 polymorphism (p>0.05).Our results showed that there was not any association between GSTP1 (IIe105Val) gene polymorphism and chronic myeloid leukaemia. However, these findings should be confirmed in studies with larger population.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3099
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307245.pdf652.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons