Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3047
Title: Obez hastalarda vücut kitle indekslerine göre framingham risk skorlarının ve skoru etkileyen faktörlerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the framingham risk scores and the factors affecting the score according to body mass indices in obese patients
Authors: Ersoy, Canan Özyardımcı
Ateş, Coşkun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obezite
Vücut kitle indeksi (VKİ)
Framingham risk skoru
Obesity
Body mass index (BMI)
Framingham risk score
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, C. (2016). Obez hastalarda vücut kitle indekslerine göre framingham risk skorlarının ve skoru etkileyen faktörlerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obezitenin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Biz bu çalışmamızda obezitenin belirleyicisi olan Vücut Kitle İndeksi'nin (VKİ) kardiyovasküler hastalık riski göstergesi olan Framingham risk skorlaması ile ilişkisini ve farklı obezite derecesine sahip kişilerde Framingham risk skorlamasını ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Polikliniği'ne Ocak 2010-Ocak 2015 arasında obezite nedeniyle başvuran 55 kadın hastanın dosya verisi çalışmaya dahil edildi. VKİ 40-50 kg/m2 olanlar bir grubu (grup 1, n:25) VKİ >50 olanlar (grup 2, n:30) diğer grubu oluşturdu. Her 2 grup kardiyak risk skoru, bunu oluşturan faktörler ve metabolik sendrom kriterleri yönünden karşılaştırıldı. Total kolesterol, HDL kolesterol, trigliserit, açlık kan şekeri değerleri yönünden iki grup arasında farklılık saptanmadı. Ortalama Sistolik Kan Basıncı (SKB) 1. grupta 2. gruba göre anlamlı düşüktü (p<0.05). Ortalama Diyastolik Kan Basıncı (DKB) değerlerinde, iki grup arasında istatiksel bir fark saptanmadı. Her 2 grup Framingham risk skoru yönünden karşılaştırıldığında 1. grupta skor 2. gruba göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Framingham risk skoru ile ilişkili parametrelerin korelasyon analizi yapıldığında Framingham risk skoru ile yaş (p<0.001), sigara içiciliği (p<0.001), total kolesterol (p<0.001), SKB (p<0.01) arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı, HDL kolesterol ile korelasyon saptanmadı (p>0.05). Framingham risk skoru ile metabolik sendrom komponentlerinin sayısı arasında pozitif korelasyon mevcuttu (p<0.05). Sonuç olarak çalışmamızda VKİ artışının kardiyak hastalık riskini arttırdığını, metabolik sendromun artmış kardiyak riske katkı sağladığını gösterdik. Kilo vermek obezite ve metabolik sendroma sekonder oluşan kardiyak olay riskini azaltabilir, kişinin yaşam kalite ve süresini arttırabilir.
Several studies have revealed that obesity increases the risk of cardiovascular disease. We, in this study, aimed to evaluate the association of Body Mass Index (BMI), which is the determinant of obesity, with Framingham risk scoring, which is the indicator of cardiovascular disease risk and Framingham risk scoring in persons having different obesity levels and the factors affecting it. File data of 55 females admitted to polyclinic of the Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Department of Internal Diseases, Faculty of Medicine, Uludağ University due to obese between January 2010-January 2015 were included in the study. One group was composed of BMI 40-50 kg/m2 (group 1, n: 25) while the other group was composed of BMI >50 (group 2, n: 30). Both groups were compared in terms of cardiac risk score, the factors forming it and metabolic syndrome criteria. There was not any difference between the two groups in terms of total cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride, fasting blood glucose values. Average systolic blood pressure (SBP) was significantly lower in the 1st group than the 2nd group (p<0.05). There was not any statistical difference between the group in average diastolic blood pressure (DBP) values. When both groups were compared in terms of Framingham risk score, score was lower in the 1st group than the 2nd group (p<0.05). When correlation analysis of the parameters related to the Framingham risk factor, there was a positive correlation between Framingham risk score and age (p<0.001), smoking (p<0.001), total cholesterol (p<0.001), SBP (p<0.01), there was not any correlation with HDL cholesterol (p>0.05). There was a positive correlation between Framingham risk score and the number of metabolic syndrome components (p<0.05). In conclusion, we showed that BMI increase increased the cardiac disease risk and metabolic syndrome contributed to the increased cardiac risk. Losing weight may decrease the risk of cardiac event occurring secondary to obesity and metabolic syndrome, and may increase the life quality and lifetime of a person.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3047
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415064.pdf609.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons