Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3025
Title: Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların, diyabet hakkındaki genel bilgilerinin, tedavi ve komplikasyon hakkındaki bilgilerinin ve hastalığın sosyal yönünün değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Other Titles: Evaluation and comparison of general knowledge about diabetes, it’s treatment and complications and social aspects of the disease in Type 1 and Type 2 diabetic subjects
Authors: Ersoy, Canan Özyardımcı
Çolpan, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diyabet
Genel bilgi
Tedavi
Komplikasyon
Sosyal yön
Diabetes
General knowledge
Treatment
Complication
Social aspects
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolpan, G. (2010). Tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların, diyabet hakkındaki genel bilgilerinin, tedavi ve komplikasyon hakkındaki bilgilerinin ve hastalığın sosyal yönünün değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diabetes Mellitus (DM) giderek artan sıklığı, kontrolsüz kaldığında mortalite ve morbiditeyi arttırıcı komplikasyonlara yol açması ve böylelikle hem bireye hem de topluma ekonomik yük getirmesi nedeniyle önemli bir kronik hastalıktır. Günümüzde epidemi boyutlarına varan diyabet önümüzdeki yüzyılda da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaya devam edecektir. Diyabet tedavisinde optimal glisemik kontrolü sağlamak için farmakolojik tedavi zorunludur. Mevcut tedavilere rağmen hastaların bir kısmında glisemik hedeflere ulaşılamamaktadır. Hastaların yaşam kalitelerini arttırmak için komplikasyonların gelişmesi önlenmelidir. Komplikasyonların gelişmesini önlemede hastaların diyabet hakkındaki genel bilgi düzeyi, tedavi bilgi düzeyi, komplikasyon hakkındaki bilgi düzeyi eksiksiz olmalıdır. Diyabet hastalarının sosyal ihtiyaçları, toplumsal problemleri ise çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Literatüre bakıldığında; ülkemizde ve dünyada tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarını genel bilgi, hastalık tedavi ve komplikasyon bilgisi ve diyabetin sosyal yönü açısından değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda tip 1 ve tip 2 diyabetik hastalarda diyabet hakkındaki genel bilgilerin, tedavi, komplikasyon hakkındaki bilgilerin ve diyabetin sosyal yönünün değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasını amaçladık.Çalışmamıza tip 1 diyabetik 60 kişi ve tip 2 diyabetik 60 kişi olmak üzere toplamda 120 kişi dahil edildi. Genel bilgi, tedavi bilgisi, komplikasyon bilgisi ve sosyal yönü değerlendirmek üzere 40 sorudan oluşan anket çalışması yapıldı. Katılımcıların adı, soyadı, telefonu, adresi, mesleği, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, çalışma durumu, gelir düzeyi kaydedildi. Sorulara verilen cevaplar diyabet hakkındaki genel bilgi, tedavi bilgisi, komplikasyon bilgisi ve diyabetin sosyal yönü olmak üzere ayrı ayrı ve toplam ölçek puanı olmak üzere bir bütün halinde hesaplandı. Anket değişkenlere göre değerlendirildi. Tip 1 diyabetik grubun genel bilgi düzeyi, diyabet tedavisi ve toplam ölçek puanı kategorilerinde tip 2 diyabetik gruba göre daha yüksek puan aldığı, tip 2 diyabetik grubun ise diyabetin sosyal yönü ve diyabetik komplikasyonlar hakkındaki bilgi düzeyi kategorilerinde tip 1 diyabetik gruba göre daha yüksek puan aldığı saptandı. Yapılan istatiksel analizde tip 1 diyabetik grubun, diyabet tedavisi hakkındaki bilgi düzeyinin tip 2 diyabetik gruptan istatiksel olarak anlamlı yüksek olduğu sonucuna varıldı. Tip 1 ve tip 2 diyabetiklerin toplam ölçek puanları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı.Diyabet bir halk sağlığı sorunudur. Diyabet tedavisinde hedeflenen başarıya ulaşmak için diyabet eğitimi şarttır. Bu sebeble diyabet eğitimi, hastaların bilgi düzeyi değerlendirilip buna göre bireyselleştirilmelidir.
Diabetes mellitus is an important chronic disease with an increasing incidence that can cause complications when remains uncontrolled brings economic burden to the individual and the society by enhancing morbidity and mortality. Diabetes becoming to a size of epidemy nowadays will keep its importance as a public health problem in the coming century. To achieve optimal glycemic control in diabetes pharmacological treatment is an obligation. Despite current therapies, majority of the patients can not reach glycemic targets. To improve patients‟ quality of life, complications should be prevented. In preventing the development of complications, patient‟s general knowledge level about diabetes, its treatment and complications should be complete. Diabetic patient‟s social needs, social problems are often ignored. In the literature, there is no study evaluating type 1 and type 2 diabetes patients about general knowledge concerning diabetes, its treatment and complications and social aspects. For that reason we aimed to evaluate and compare general knowledge about diabetes, its treatment and complications and it‟s social aspect in type 1 and type 2 diabetic subjects. Sixty type 1 and sixty type 2, totally 120 diabetic patients were included in our study. To evaluate general information, treatment knowledge, complications knowledge and social aspects of diabetes, a questionaire which consisted of 40 questions was performed. Participant‟s name, surname, phone, address, occupation, age, gender, marital status, education level, employment status, income level were recorded. Answers given to the questions were calculated separately as general information about diabetes, treatment knowledge, complications knowledge, the social aspects of diabetes and calculated totally as total scale score. Questionaire was evaluated according to variables. Type 1 diabetic group's general knowledge level, diabetes treatment knowledge level and total scale score were higher compared to type 2 diabetic group. Type 2 diabetic group‟s social aspects of diabetes and knowledge of complications scores were higher than type 1 diabetic group. In the statistical analysis; it was concluded that type 1 diabetic group‟s level of treatment knowledge about diabetes was statistically significantly higher than type 2 diabetic groups. The total scale score was not found statistically different between type 1 and type 2 diabetic groups. Diabetes mellitus is a public health problem. To achieve the targeted success in the treatment of diabetes, education is essential. Therefore diabetes education should be performed individually according to patients‟ level of knowledge about diabetes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3025
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307230.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons