Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2802
Title: Bursa ilinde obezite sıklığı ve ilişkili faktörler
Other Titles: Obesity Prevalance And Related Factors In Bursa
Authors: Ersoy, Canan Özyardımcı
Durgun, Ayla Gökmen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obezite
Vücut kitle endeksi (VKİ)
İlişkili faktörler
Obesity
Body mass index (BMI)
Related factors
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durgun, A. G. (2012). Bursa ilinde obezite sıklığı ve ilişkili faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obezite fiziksel aktiviteyi azaltan, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan ve giderek kişilerin toplumdan soyutlanmasına neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Obeziteyi etkileyen faktörler değişik toplum çalışmalarında ortaya konulmuştur. Giderek artan bir toplum sorunu olan obeziteyle mücadelede obezite ve sıklığını etkileyen faktörlerin ortaya konması önemli bir basamaktır. Biz bu çalışmamızda Bursa ilinde ikamet eden ve rasgele seçilen gönüllülerde obezite sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.Çalışmamızda Bursa ili ve ilçelerinde ikamet edenlere birebir ulaşılarak ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Polikliniklerine başvuran hasta ve hasta yakınlarına 40 sorudan oluşan bir anket formu uygulandı. Boy, kilo, bel, kalça, boyun ve her iki bilek çevresi ile rasgele parmak ucu kan şekeri ölçüldü.Çalışmamızda obezite sıklığı kadınlarda %25.8, erkeklerde %14.9, genelde %23.5, VKİ ortalaması kadınlarda 26.6 ± 6.1 kg/m², erkeklerde 26.5 ± 3.8 kg/m² saptandı.Obezite prevalansının kadınlarda yaş arttıkça arttığı, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi arttıkça azaldığı saptandı. Obezite sıklığı evli, çalışmayan, öğle yemeğini evde yiyen kadınlarda daha yüksek saptandı. Egzersiz ve spor yapma ile obezite arasında ilişki saptanmadı. Kadınlarda obezite ile diyabet arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Obez kadınlarda hipotiroidi ve multinodüler guatr tanısına daha sık rastlandığı görüldü.Çalışmamıza katılan erkek olgular obezite açısından incelendiğinde öğle yemeğini evde yiyen erkeklerde obezite sıklığı artmış saptandı. Diğer parametreler ile obezite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çalışmamıza katılan erkeklerin sayıca az olmasının istatistiksel verilerin anlamlılığını etkilediği düşünüldü.Sonuç olarak, obezite prevalansının Türk kadınlarında yüksek ve iki cinsiyette de artıyor olması bu hastalığın toplumumuzdaki önemini vurgulamaktadır. Eğitimin vücut ağırlığını kontrol altına almada önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Kilo almayı genç yetişkinlik döneminden itibaren önleyerek, fiziksel aktiviteyi arttırarak, beslenme alışkanlıkları açısından kişileri bilinçlendirerek obezite ile morbiditenin önemli bir bölümünü ve mortaliteyi engellemek mümkün olacaktır.
Obesity is a chronic and progressive disease that limits physical activity, causes social and psychological problems, and finally leads to social isolation of the person. Factors affecting obesity have been demonstrated in various population studies. Detecting factors affecting obesity and its prevalance is an important step in dealing with obesity that is a public health problem of increasing prevalance. In this study we aimed to evaluate obesity prevalance and factors affecting this prevalance in volunteers selected randomly from residents of city of Bursa.We performed a face to face 40-item questionnaire to people living in Bursa and patients and relatives admitted to Uludağ University Faculty of Medicine Internal Medicine Outpatient Clinics. Height, weight, waist - hip circumference, neck circumference, both wrist circumferences and random blood glucose were measured.In our study, obesity prevalance was 25.8% in women, 14.9% in men, 23.5% in general; average BMI was 26.6 ± 6.1 kg/m² in women and 26.5 ± 3.8 kg/m² in men.Obesity prevalance was found to increase with increasing age and decrease with higher education level and income in women. Obesity prevalance was higher in married, not working women and in women having lunch at home. No relation was detected between obesity and performing regular exercise. There was a significant relation between obesity and diabetes in women. Hypothyroidism and multinoduler goiter were more common in obese women.When we investigated male subjects attending to our study, obesity prevalance was higher in those who were having lunch at home. There was no significant correlation between other factors and obesity. The significance of the statistical dates was thought to be affected from then fewer number of male subjects attending to our study.In conclusion, high obesity prevalance in Turkish women and the increasing prevalances in both women and men higlights the importance of obesity in our society. It can be seen that education is an important factor in controlling body weight. It is possible to prevent most of the morbidities related to obesity and mortality by preventing weight gain starting from early adulthood, increasing physical activity and educating people about healthy nutrition habbits.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2802
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308155.pdf915.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons