Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2795
Title: İrritabl barsak sendromlu hastalarda kefirin semptomlar ve hayat kalitesi üzerine olan etkileri
Other Titles: Effects of kefir on symptoms and quality of life in patients with irritable bowel syndrome
Authors: Gülten, Macit
Baran, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: İrritabl barsak sendromu
Kefir
Probiyotikler
Semptom şiddet skoru
Hayat kalitesi
Irritable bowel syndrome
Probiotics
Symptom severity score
Quality of life
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baran, B. (2008). İrritabl barsak sendromlu hastalarda kefirin semptomlar ve hayat kalitesi üzerine olan etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İrritabl barsak sendromu (İBS), semptomatik tedavilerin kullanıldığı kronik bir hastalıktır. Probiyotikler, tüm İBS alt tiplerinde kullanılabilen güvenli bir tedavi seçeneğidirler. Biz bu çalışmada, bir probiyotik olan kefirin, İBS hastalarındaki semptomlar ve hayat kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Roma III kriterlerine göre İBS tanısı konan 55 hasta 4 hafta süreyle günde iki kez 200 cc kefir veya ayran almak üzere randomize edildi. Karın ağrısı/rahatsızlığı, şişkinlik, defekasyon sayısı ve gaita kıvamı parametrelerini içeren semptom günlüğü ile takip edilen hastalar, tedavi döneminin başlangıcında ve sonunda, İBS semptom skorlama sistemi (İBS-SS) ve İBS– 36 hayat kalitesi ölçümü ile değerlendirildi. Tedavi grubunda, kontrol grubuna göre hem İBS-SS hem de İBS–36 ölçümlerinde anlamlı iyileşme olduğu saptandı (sırasıyla, %64 ile %23 ve %66 ile %21, p<0.001). İBS-SS ve İBS–36 skorları açısından yanıt veren hasta sayıları da tedavi grubunda daha fazlaydı. Bu sonuçlar semptom günlüğünden elde edilen verilerle korelasyon gösteriyordu. Tedavi grubundaki konstipasyon dominant hastalarda gaita kıvamında anlamlı düzelme saptandı. Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre düzenli kefir kullanımı İBS hastalarında, semptomlar ve hayat kalitesinde kısa dönemde düzelmeye yol açabilir. Ayrıca, tedavi yanıtını değerlendirmek için farklı metodlar kullanmak, sonuçları karşılaştırarak doğrulamak için yararlı olabilir. Ancak kesin sonuçlara varmadan önce daha geniş hasta popülasyonlarında yapılan uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic disorder in which symptomatic treatments are used. Probiotics are a safe therapeutic option in IBS for all subtypes. In this study, we aim to investigate effects of kefir which is a probiotic, on symptoms and quality of life in patients with IBS. Fifty five patients with a diagnosis of IBS according to Rome III criteria were randomized to receive kefir 200 cc bid or ayran for 4 weeks. Patients that monitored by a symptom diary that includes parameters as abdominal pain/discomfort, bloating, defecation frequency and stool consistency, were evaluated by IBS symptom severity scoring system (IBS-SS) and IBS-36 quality of life measure at the beginning and the end of the treatment phase. Both IBS-SS and IBS-36 measures were significantly improved in treatment group according to control group (64% vs 23% and 66% vs 21% respectively, p<0.001). The number of responders for IBS-SS and IBS-36 scores was also higher in treatment group. These results were correlated with data collected from symptom diary. In patients with constipation, there was a significant improvement in stool consistency. According to data from our study, regular kefir usage may improve both symptoms and quality of life in short term in patients with IBS. Also we think that it may be useful to evaluate treatment response by different methods to verify results with each other. But there is a need for trials in larger patient populations with longer duration before having certain conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2795
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289309.pdf468.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons