Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/27671
Title: 1.5T ve 3.0T MR görüntüleme ile proksimal humerus epifizinden adli yaş tayininde Vieth metodunun uygulanabilirliğinin retrospektif değerlendirmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of the applicability of Vieth method in forensic age determination from proximal humerus epiphysis with 1.5T and 3.0T MR imaging
Authors: Fedakar, Recep
Aydoğan, Taner
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Yaş tayini
Omuz
Manyetik rezonans görüntüleme
Adli tıp
Age estimation
Shoulder
Magnetic resonance imaging
Forensic medicine
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, T. (2019). 1.5T ve 3.0T MR görüntüleme ile proksimal humerus epifizinden adli yaş tayininde Vieth metodunun uygulanabilirliğinin retrospektif değerlendirmesi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Adli yaş tayini, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere hukukun birçok alanında önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda, Vieth ve ark. tarafından proksimal tibia ve distal femur epifzleri için önerilen 5’li evreleme yöntemi kullanılarak, aynı metodun proksimal humerus epifizi için uygulanabilir olup olmadığı ve ülkemizde yaş tayininde bu metodun uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı tarafından 1.5 Tesla (T) ve 3.0T Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tarayıcıları ile omuz MRG yapılan, yaşları 10-30 arasında değişen toplam 629 hastaya ait omuz MRG’leri iki gözlemci tarafından yaş tayini amacıyla değerlendirildi. Olguların 388’i erkek ve 241’i kadındı. 1.5T ve 3.0T MRG tarayıcılarından elde edilen Omuz MRG’lerine ait, koronal oblik oryantasyonda T1 ağırlıklı turbo spin eko (T1-w TSE) ve T2 ağırlıklı turbo spin eko (T2-w TSE SPAIR) dizilerindeki görüntüler değerlendirildi. 1.5T MRG için 5 ve 6. evrenin izlendiği minimum yaşlar kadınlarda sırasıyla; 17,42 ve 22,02 yıl, erkeklerde; 18,77 ve 21,10 yıl olarak tespit edildi. 3.0T MRG için kadınlarda; 18,66 ve 21,06 yıl, erkeklerde; 18,85 ve 22,69 yıl olarak tespit edildi. 1.5T MR görüntülerine göre 2. evredeki olgularda cinsiyetler arasında anlamlı farklılık izlendi. Hem 1.5T MRG hem de 3.0T MRG için gözlemci-içi ve gözlemciler arası uyumluluklar çok iyi bulundu. (κ > 0.80) Çalışmamızdan elde edilen veriler; Vieth ve ark. tarafından belirlenen evreleme sistemine göre; erkeklerde proksimal humerus epifizi için 5 ve 6. evrelerin, kadınlarda proksimal humerus epifizi için 6. evrenin Türk popülasyonunda reşitliğin tespitinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu evreleme metodunun proksimal humerus epifizinden yaş tayini amacıyla araştırmacılar için uygulanabilir bir yöntem olduğu kanaatindeyiz
Forensic age determination is important in many areas of law, especially for Criminal Law and Civil Law. In this study, we aimed to use the 5 stage method proposed by Vieth et al. for proximal tibia and distal femur epiphyses to evaluate the applicability of same method to proximal humerus epiphysis and the applicability in age determination in our country. The MRI of 629 patients, aged between 10 – 30 years, who underwent shoulder MRI with 1.5 Tesla (T) and 3.0T MRI scanner by the Department of Radiology of Bursa Uludağ University Medical Faculty were evaluated by two observers for age estimation. 388 of the cases were male and 241 were female. In coronal oblique orientation, images in T1 weighted turbo spin echo (T1-w TSE) and T2 weighted turbu spin echo (T2-w TSE SPAIR) sequences which obtained from 1.5T and 3.0T MRG scanners were evaluated. For 1.5T MRI; the minimum ages which evaluated as stage 5 and 6 were; 17,42 and 22,02 years for females, 18,77 and 21,10 years for males, respectively. For 3.0T MRI; 18,66 and 21,06 years for females, 18,85 and 22,69 years for males, respectively. According to the 1.5T MR images, statistically significant difference was seen between the genders in stage 2 cases. Intra-observer and inter-observer agreement levels were found to be very good for both MRI scanners (κ> 0.80) The data obtained from our study shows that; according to the staging method proposed by Vieth et al.; stages 5 and 6 of proximal humeral epiphysis in men and stage 6 of proximal humeral epiphysis in women can be used to determine the majority in Turkish population. We believe that this staging iv method is an applicable method for researchers for age determination from the proximal humerus epiphysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/27671
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taner_Aydoğan.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons