Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26639
Title: Yüksek performanslı ipliklerden elde edilen koruyucu eldivenlerin performans özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the performance characteristics of protective gloves made from high performance yarns
Authors: Şardağ, Sibel
Yılmaz, Mehmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-0809-0920
Keywords: Meta aramid
Para aramid
Pamuk
Tencel
Gümüş
Konfor
Mukavemet
Elektriksel iletkenlik
Güç tutuşurluk
Cotton
Silver
Flammability
Comfort
Strength
Electrical conductivity
Issue Date: 24-Mar-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. (2022). Yüksek performanslı ipliklerden elde edilen koruyucu eldivenlerin performans özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yüksek performanslı iplikler kullanılarak elde edilen örme kumaşların koruyucu eldiven kullanımı açısından performans özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle teknik tekstiller ve koruyucu tekstiller hakkında, sonrasında koruyucu eldivenlerin tanımı, özellikleri sınıflandırılması, kullanılan standartlar hakkında son olarak koruyucu eldivenlerin üretilmesinde kullanılan iplikler ve özellikle meta-aramid, para-aramid iplikler hakkında ayrıntılı bir literatür araştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında meta aramid, para aramid, pamuk, tencel ve gümüş iplikler farklı oranlarda kullanılarak koruyucu eldivenlerde kullanılabilecek örme kumaşlar elde edilmiştir. Elde edilen örme kumaşların öncelikle patlama mukavemeti ve uzama özellikleri, konfor özellikleri (hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, ısıl geçirgenliği), elektriksel iletkenlik özellikleri ve yanma davranışları (limit oksijen indeksi) standartlara uygun bir şekilde test edilmiştir. Testler sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik programında 0,05 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak değerlendirilerek analiz edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda meta aramid, para aramid, pamuk, tencel ve gümüş ipliklerinin karışım oranının kumaşların mukavemet özelliklerine, konfor özelliklerine elektriksel iletkenlik ve limit oksijen indeksi değerine etkisinin istatiksel olarak önemli olduğu görülmüştür. Karışımda aramid iplik oranı arttıkça örme kumaşların mukavemet değerlerinin ve meta-aramid karışımlı örme kumaşlarda meta-aramid oranı artıkça limit oksijen indeksi değerinin arttığı görülmüştür. Ayrıca karışım oranında gümüş iplik içeren örme kumaşların elektrik iletkenlik özellikleri gümüş iplik içermeyen kumaşlara göre yüksek olduğu bununla birlikte konfor özelliklerinde( hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, terman geçirgenlik) önemli bir düşüş olmadığı tespit edilmiştir.
In this study, it is aimed to examine the performance properties of knitted fabrics obtained by using high performance yarns in terms of use as protective gloves. For this purpose, first of all, technical textiles and protective textiles, then the definition of protective gloves, classification of their properties and the standards used, and finally the yarns used in the production of protective gloves and especially meta-aramid, para-aramid yarns were investigated. In the study, knitted fabrics that can be used in protective gloves were obtained by using meta aramid, para aramid, cotton, tencel and silver threads at different rates. Bursting strength and elongation properties, comfort properties (air permeability, water vapor permeability, thermal permeability), electrical conductivity properties and combustion behavior (limit oxygen index) of knitted fabrics were tested in accordance with the standards. The data obtained as a result of the tests were statistically evaluated and analyzed at the 0.05 significance level in the SPSS program. As a result of the studies, it has been seen that the effect of the mixture ratio of meta aramid, para aramid, cotton, tencel and silver yarns on the strength properties, comfort properties, electrical conductivity and limit oxygen index value of the fabrics are statistically significant. It was observed that the strength values of knitted fabrics increased as the aramid yarn ratio in the mixture increased, and the limit oxygen index value increased as the meta-aramid ratio increased in meta-aramid blended knitted fabrics. In addition, it was observed that the eletric conductivity properties of knitted fabrics containing silver thread in the mixture ratio were higher than the fabrics without silver thread, however, there was no significant decrease in their comfort properties (air permeability, water vapor permeability, thermal permeability).
URI: http://hdl.handle.net/11452/26639
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet_Yılmaz.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons