Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25617
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTuran, Hakan-
dc.date.accessioned2022-04-07T06:26:37Z-
dc.date.available2022-04-07T06:26:37Z-
dc.date.issued2012-03-
dc.identifier.citationTuran, A. vd. (2012). "Hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde sodyum sulfasetamidin etkinliǧi: Randomize, karşılaştırmalı çalışma". Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 46(1), 33-38.tr_TR
dc.identifier.issn1019-214X-
dc.identifier.issn1308-6294-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/turkderm.77698-
dc.identifier.urihttps://jag.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_1_33_38.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/25617-
dc.description.abstractAmaç: Hafif ve orta dereceli akne vulgariste en çok kullanılan topikal antibiyotikler klindamisin ve eritromisindir. Topikal antibiyotiklerin benzoil peroksit ile kombinasyonu etkinliği artırır ve Propionibacterium acnes’e karşı gelişen antibiyotik direncini azaltır. Sodyum sulfasetamid sülfonamid grubu bir antibiyotiktir. Uzun yıllardır bilindiği halde akne tedavisinde fazlaca yer almamaktadır. Ancak son zamanlarda kullanımı tekrar gündeme gelmiştir. Çalışmamızda hafif ve orta derecedeki akne vulgariste sodyum sulfasetamidin etkinliğini klindamisin ve eritromisin ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı çalışmamızda akne vulgarisli 60 hasta, birinci grup sodyum sulfasetamid %10 losyon, ikinci grup klindamisin %1 losyon ve üçüncü grup eritromisin %2 jel 12 hafta süre ile günde iki kez uygulamak üzere, randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Her grupta 20 olgu yer aldı. Tedavi tüm hastalarda benzoil peroksit %5 losyon ile kombine edildi. Hastalar başlangıçta, 4, 8 ve 12. haftalarda noninflamatuvar (açık ve kapalı komedo) ve inflamatuvar (papül ve püstül) lezyon sayıları açısından değerlendirildi ve yan etki ler kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve akne süresi yönünden anlamlı fark yoktu (p>0,05). Çalışma sonunda her 3 tedavi yöntemi ile de istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Noninflamatuvar lezyon sayısı ve total lezyon sayısındaki azalma açısından 4, 8 ve 12. haftalarda her 3 grup arasında anlamlı fark saptanmazken inflamatuvar lezyon sayısındaki azalma açısından 8. haftada klindamisin diğer tedavilere göre daha üstün bulundu (p<0,05). Yan etki görülme oranları açısından da her 3 grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada topikal sodyum sulfasetamidin, hafif ve orta şiddette akne vulgarisin tedavisinde, benzoil peroksitle kombine kullanıldığında klindamisin ve eritromisin gibi etkili ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha geniş olgu sayılı çalışmalarla desteklenmelidir.tr_TR
dc.description.abstractBackground and Design: Clindamycin and erythromycin are the most widely used topical antibiotics in the treatment of mild to moderate acne vulgaris. The combination of topical antibiotics with benzoyl peroxide increases the efficacy of the treatment and reduces antibiotic resistance of Propionibacterium acnes. Sodium sulfacetamide is a sulfonamide antibiotic. Although it has been known for many years, it is not widely used in acne treatment. However, it has recently acquired currency again. In this study, we aimed to assess the efficacy of sodium sulfacetamide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris and to compare with the other widely used topical antibiotics. Material and Method: In our comparative study, 60 patients with acne vulgaris were randomly assigned into 3 groups, wherein the 1st, 2nd, and 3rd groups were applied sodium sulfacetamide 10% lotion, clindamycin 1% lotion, and erythromycin 2% gel, respectively, twice daily for 12 weeks. Each group consisted of 20 subjects. The treatment was combined with benzoyl peroxide in all groups. The patients were assessed for noninflammatory (open and closed comedones) and inflammatory (papules and pustules) lesion counts at 4, 8, and 12 weeks and, adverse events were recorded. Results: There was no significant difference between the groups for age, sex and acne duration (p>0.05). Statistically significant decrease was obtained with all 3 treatment regimens at the end of the study (p<0.05). No significant difference was detected between the 3 groups regarding noninflammatory and total lesion counts at 4, 8, and 12 weeks, however, clindamycin was superior to other treatments at the 8th week regarding inflammatory lesion counts (p<0.05). There was no statistically significant difference in adverse effect rates between the three groups (p>0.05). Conclusion: In this study, topical sodium sulfacetamide was found to be as effective and safe as erythromycin and clindamycin when combined with benzoyl peroxide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris. These results should be supported by studies with larger cohorts.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherTürk Dermatoloji Veneroloji Derneğitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf Gayri Ticari Türetilemez 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDermatologyen_US
dc.subjectAcneen_US
dc.subjectBenzoyl peroxideen_US
dc.subjectClindamycinen_US
dc.subjectSodium sulfacetamideen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.subjectBenzoyl peroxideen_US
dc.subjectPropionibacterium-acnesen_US
dc.subjectClindamycin phosphateen_US
dc.subjectCombinationen_US
dc.subjectErythromycinen_US
dc.subjectGelen_US
dc.subjectLotionen_US
dc.subjectEritromisinen_US
dc.subjectAknetr_TR
dc.subjectBenzoil peroksittr_TR
dc.subjectKlindamisintr_TR
dc.subjectSodyum sulfasetamidtr_TR
dc.subjectTedavitr_TR
dc.titleHafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde sodyum sulfasetamidin etkinliǧi: Randomize, karşılaştırmalı çalışmatr_TR
dc.title.alternativeEfficacy of topical sodium sulfacetamide in the treatment of mild and moderate acne vulgaris: A randomized, comparative studyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.wos000301968600009tr_TR
dc.identifier.scopus2-s2.0-84859636608tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludaǧ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0144-3263tr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage38tr_TR
dc.identifier.volume46tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalTurkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerologyen_US
dc.contributor.buuauthorTuran, Ayşegül-
dc.contributor.buuauthorSancaoğlu, Hayriye-
dc.contributor.buuauthorBaşkan, Emel Bülbül-
dc.contributor.buuauthorAydoğan, Kenan-
dc.contributor.researcheridAAH-1388-2021tr_TR
dc.contributor.researcheridAAH-6216-2021tr_TR
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
dc.indexed.trdizinTrDizintr_TR
dc.subject.wosDermatologyen_US
dc.indexed.wosSCIEen_US
dc.indexed.scopusScopusen_US
dc.wos.quartileQ4en_US
dc.contributor.scopusid14055302400tr_TR
dc.contributor.scopusid6603722836tr_TR
dc.contributor.scopusid6602518817tr_TR
dc.contributor.scopusid9739755800tr_TR
dc.subject.scopusRhinophyma; Rosaceae; Brimonidineen_US
dc.subject.emtreeBenzoyl peroxideen_US
dc.subject.emtreeClindamycinen_US
dc.subject.emtreeErythromycinen_US
dc.subject.emtreeSulfacetamideen_US
dc.subject.emtreeAcne vulgarisen_US
dc.subject.emtreeArticleen_US
dc.subject.emtreeClinical trialen_US
dc.subject.emtreeComedoen_US
dc.subject.emtreeComparative effectivenessen_US
dc.subject.emtreeComparative studyen_US
dc.subject.emtreeDisease durationen_US
dc.subject.emtreeDisease severityen_US
dc.subject.emtreeDrug efficacyen_US
dc.subject.emtreeDrug safetyen_US
dc.subject.emtreeFemaleen_US
dc.subject.emtreeGelen_US
dc.subject.emtreeHumanen_US
dc.subject.emtreeLotionen_US
dc.subject.emtreeMajor clinical studyen_US
dc.subject.emtreeMaleen_US
dc.subject.emtreeNonhumanen_US
dc.subject.emtreeOutcome assessmenten_US
dc.subject.emtreePapuleen_US
dc.subject.emtreePustuleen_US
dc.subject.emtreeTreatment durationen_US
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turan_vd_2012.pdf906.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons