Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/25617
Başlık: Hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde sodyum sulfasetamidin etkinliǧi: Randomize, karşılaştırmalı çalışma
Diğer Başlıklar: Efficacy of topical sodium sulfacetamide in the treatment of mild and moderate acne vulgaris: A randomized, comparative study
Yazarlar: Turan, Hakan
Uludaǧ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
0000-0002-0144-3263
Turan, Ayşegül
Sancaoğlu, Hayriye
Başkan, Emel Bülbül
Aydoğan, Kenan
AAH-1388-2021
AAH-6216-2021
14055302400
6603722836
6602518817
9739755800
Anahtar kelimeler: Dermatology
Acne
Benzoyl peroxide
Clindamycin
Sodium sulfacetamide
Treatment
Benzoyl peroxide
Propionibacterium-acnes
Clindamycin phosphate
Combination
Erythromycin
Gel
Lotion
Eritromisin
Akne
Benzoil peroksit
Klindamisin
Sodyum sulfasetamid
Tedavi
Yayın Tarihi: Mar-2012
Yayıncı: Türk Dermatoloji Veneroloji Derneği
Atıf: Turan, A. vd. (2012). "Hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde sodyum sulfasetamidin etkinliǧi: Randomize, karşılaştırmalı çalışma". Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 46(1), 33-38.
Özet: Amaç: Hafif ve orta dereceli akne vulgariste en çok kullanılan topikal antibiyotikler klindamisin ve eritromisindir. Topikal antibiyotiklerin benzoil peroksit ile kombinasyonu etkinliği artırır ve Propionibacterium acnes’e karşı gelişen antibiyotik direncini azaltır. Sodyum sulfasetamid sülfonamid grubu bir antibiyotiktir. Uzun yıllardır bilindiği halde akne tedavisinde fazlaca yer almamaktadır. Ancak son zamanlarda kullanımı tekrar gündeme gelmiştir. Çalışmamızda hafif ve orta derecedeki akne vulgariste sodyum sulfasetamidin etkinliğini klindamisin ve eritromisin ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı çalışmamızda akne vulgarisli 60 hasta, birinci grup sodyum sulfasetamid %10 losyon, ikinci grup klindamisin %1 losyon ve üçüncü grup eritromisin %2 jel 12 hafta süre ile günde iki kez uygulamak üzere, randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Her grupta 20 olgu yer aldı. Tedavi tüm hastalarda benzoil peroksit %5 losyon ile kombine edildi. Hastalar başlangıçta, 4, 8 ve 12. haftalarda noninflamatuvar (açık ve kapalı komedo) ve inflamatuvar (papül ve püstül) lezyon sayıları açısından değerlendirildi ve yan etki ler kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve akne süresi yönünden anlamlı fark yoktu (p>0,05). Çalışma sonunda her 3 tedavi yöntemi ile de istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,05). Noninflamatuvar lezyon sayısı ve total lezyon sayısındaki azalma açısından 4, 8 ve 12. haftalarda her 3 grup arasında anlamlı fark saptanmazken inflamatuvar lezyon sayısındaki azalma açısından 8. haftada klindamisin diğer tedavilere göre daha üstün bulundu (p<0,05). Yan etki görülme oranları açısından da her 3 grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada topikal sodyum sulfasetamidin, hafif ve orta şiddette akne vulgarisin tedavisinde, benzoil peroksitle kombine kullanıldığında klindamisin ve eritromisin gibi etkili ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç daha geniş olgu sayılı çalışmalarla desteklenmelidir.
Background and Design: Clindamycin and erythromycin are the most widely used topical antibiotics in the treatment of mild to moderate acne vulgaris. The combination of topical antibiotics with benzoyl peroxide increases the efficacy of the treatment and reduces antibiotic resistance of Propionibacterium acnes. Sodium sulfacetamide is a sulfonamide antibiotic. Although it has been known for many years, it is not widely used in acne treatment. However, it has recently acquired currency again. In this study, we aimed to assess the efficacy of sodium sulfacetamide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris and to compare with the other widely used topical antibiotics. Material and Method: In our comparative study, 60 patients with acne vulgaris were randomly assigned into 3 groups, wherein the 1st, 2nd, and 3rd groups were applied sodium sulfacetamide 10% lotion, clindamycin 1% lotion, and erythromycin 2% gel, respectively, twice daily for 12 weeks. Each group consisted of 20 subjects. The treatment was combined with benzoyl peroxide in all groups. The patients were assessed for noninflammatory (open and closed comedones) and inflammatory (papules and pustules) lesion counts at 4, 8, and 12 weeks and, adverse events were recorded. Results: There was no significant difference between the groups for age, sex and acne duration (p>0.05). Statistically significant decrease was obtained with all 3 treatment regimens at the end of the study (p<0.05). No significant difference was detected between the 3 groups regarding noninflammatory and total lesion counts at 4, 8, and 12 weeks, however, clindamycin was superior to other treatments at the 8th week regarding inflammatory lesion counts (p<0.05). There was no statistically significant difference in adverse effect rates between the three groups (p>0.05). Conclusion: In this study, topical sodium sulfacetamide was found to be as effective and safe as erythromycin and clindamycin when combined with benzoyl peroxide in the treatment of mild to moderate acne vulgaris. These results should be supported by studies with larger cohorts.
URI: https://doi.org/10.4274/turkderm.77698
https://jag.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_46_1_33_38.pdf
http://hdl.handle.net/11452/25617
ISSN: 1019-214X
1308-6294
Koleksiyonlarda Görünür:Scopus
TrDizin
Web of Science

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Turan_vd_2012.pdf906.63 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons