Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2524
Title: Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of knowledge construction process of concepts in probability and statistical learning field according to the realistic mathematic education and constructivism theory
Authors: Altun, Murat
Akkaya, Recai
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Yapılandırmacı yaklaşım
Gerçekçi matematik eğitimi
Bilgi oluşturma süreçleri
Constructivist approach
Realistic mathematics education
Knowledge construction processes
Issue Date: 31-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların gerçekçi matematik eğitimi ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin anlamlı matematik bilgi oluşturabilmeleri için matematik eğitimini etkileyen Yapılandırmacılık ve Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımlarına uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması ve tasarlanan öğretimin uygulanması, ardından öğretimi rapor edip bu süreçteki bilgi oluşumunun niteliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki konuların öğretimi gerçekleştirilmiştir.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, örnek olay çalışması kullanılmıştır. Görüşme tekniği araştırmanın temel veri kaynağı olup, araştırmada ayrıca gözlem ve doküman analizi yöntemleri de kullanılmıştır. Çalışmaya katılacak öğrencileri belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılacak yedinci sınıf öğrencilerinin bilgi oluşturma sürecinde kullanılacak etkinlikleri yapmaları için gerekli ön bilgilere sahip olup olmadıklarını belirlemek için ?Olasılık Bilgi Testi I ve II? testleri kullanılmıştır. Çalışma, 118 yedinci sınıf öğrencisine uygulanan testlerin sonucu, matematik öğretmenlerinin görüşleri ve öğrencilerin araştırmaya katılma konusundaki istekliliği dikkate alınarak on öğrenci ile yürütülmüştür.Çalışmanın verilerine göre öğretimde öğrenci keşiflerinin temele alınmasının öğretimde niteliği artırabileceğini işaret etmiştir. Bu açıdan hazırlanan öğretimsel etkinliklerin öğrencilerin keşifleri üzerine odaklanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca gerçek problemlerin ya da oyun tarzındaki etkinliklerin öğretimde kullanılmasının, matematiksel bilginin daha nitelikli olarak oluşturulabildiğini ortaya koymuştur.
The aim of this study is to design learning environments, suitable for Constructivism and Realistic Mathematics Education Approaches that influence students? mathematics education in terms of constructing meaningful mathematics knowledge; to apply the designed instruction, to report it and to examine the quality of knowledge formation within this process. To this aim, instruction of subjects in the field of probability and statistical was carried out in the study.Case study was used as a qualitative research method. The main data resource of the research is the interview technique. Furthermore, observation technique and document analysis were applied. In order to determine participants, among the purposive sampling techniques, sampling criteria technique was employed. In order to determine whether seventh grade students participating in the study, have the necessary prior knowledge to perform activities that would be used in the knowledge construction process, `Probability Knowledge Test I and II? were also applied. As a result of the tests applied to 118 seventh grade students, the study was carried out with 10 students, taking into account the ideas of mathematics teachers and the willingness of students regarding their participation in the research.Findings point out that basing on student explorations can increase quality of education. Furthermore, results indicate that more qualified mathematical knowledge could be created when realistic problems or activities like games are applied in the education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2524
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263028.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons