Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/24508
Title: Yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım servisinde hastane enfeksiyonları
Other Titles: Nosocomial infections in neonatology clinic and neonatal intensive care unit
Authors: Kavurt, Sumru
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Yenidoğan Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
0000-0003-0297-846X
Hacımustafaoğlu, Mustafa Kemal
Çelebi, Solmaz
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Çetinkaya, Merih
Özkaya, Güven
A-4421-2016
6602154166
7006095295
7003323615
16679325400
23994946300
16316866500
Keywords: Pediatrics
Diagnosis
Intensive care unit
Newborn
Nosocomial infection
Blood-stream infections
Risk-factors
Surveillance
Nicu
Definitions
Hospitals
Children
Sepsis
Hastane enfeksiyonu
Tanı
Yenidoğan
Yoğunbakım
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Galenos Yayıncılık
Citation: Hacımustafaoğlu, M. vd.(2011). "Nosocomial infections in neonatology clinic and neonatal intensive care unit". Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives of Pediatrics, 46(4), 302-307.
Abstract: Aim: Nosocomial infections (NI) in a neonatal intensive care unit (NICU) and neonatal clinic were evaluated during a one-year-period. Material and Method: 314 newborns were investigated for nosocomial infections. Local ethics committee approval was given for this study. Nosocomial infections was defined using the CDC criteria. Results: Nosocomial infections developed in 53% of 127 patients (58% with culture positivity) in the NICU and in 2.6% of 187 patients (all with a negative culture) in the neonatal clinic. In total, (NICU plus neonatal clinic), NI developed in 23% of hosptalized patients. Nosocomial infections rate was 42.3% and in terms of patient days, NI rate was 14/1000 patient-day. When evaluated separately, NI developed in 53.5% of patients admitted in NICU and in 2.6% of neonatal clinic patients. Also, NI rates were 17.9/1000 patient-day in NICU and 1.6/1000 patient-day in the neonatal clinic. Patients with NI stayed at the hospital for 73.6 +/- 47.8 day in NICU and for 16.0 +/- 6.7 day in the neonatal clinic. Nosocomial infections developed on the 29.4 +/- 30.9(th) d in NICU and on the 7.6 +/- 2.9(th) day in the neonatal clinic. In NICU, in terms of 128 NI episodes, the NI related mortality was 8.5%. 16.1% (n: 11) of the patients with NI died. They died on the 56.7 +/- 50.2(nd) day of admission and on the 25.8 +/- 10.2(nd) day second after NI diagnosis. There was no mortality in neonatal clinic patients. Conclusions: Our NI rates were slightly higher than the developed countries and lower than the developing countries.
Bir yılda, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi (YYBB) ve Yenidoğan Kliniği’ne yatan hastalarda gelişen hastane enfeksiyonları (HE) incelendi. Gereç ve Yöntem: Hastane enfeksiyonları Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) ölçütlerine göre tanımlandı. Çalışma için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındı (04 Mart 2008 tarih ve 2008-5/12 sayılı etik kurul yazısı). Bulgular: Yenidoğan YBB’de yatan 127 hastanın %53’ünde (%58,5’i kültür pozitif), Yenidoğan Kliniği’nde yatan 187 hastanın %2,6’sında (hepsi kültür negatif) HE gelişti. Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’nde toplam %23 hastada HE gelişti, HE hızı %42,3, yatış gününe göre HE oranı ise 14/1000 hasta günü olarak bulundu. Hastane enfeksiyonları oranı YYBB’de 17,9, Yenidoğan Kliniği’nde 1,6/1000 hasta günü bulundu. Hastane enfeksiyonları olan hastalar, YYBB’de 73,6±47,8 gün, Yenidoğan Kliniği’nde 16,0±6,7 gün yattı. Hastane enfeksiyonları tanısı, YYBB’sinde hastaneye yatışlarının ortalama 29,4±30,9. gününde, Yenidoğan Kliniği’nde 7,6±2,9 gününde konuldu. Yenidoğan YBB’de 128 HE atağında atak ilişkili ölüm oranı %8,5 idi. Hastane enfeksiyonları saptanan 68 hastanın 11’i (%16,1) kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı alan hastalar, Yenidoğan YBB’de ortalama yatışının 56,7±50,2. gününde kaybedildi. Hastane enfeksiyonları tanısı konulduktan sonraki ortalama ölüm günü; YYBB’de 25,8±10,2 gün olarak saptandı. Yenidoğan Kliniği’nde HE gelişen hastalarda ölüm saptanmadı. Çıkarımlar: Kliniğimizde Yenidoğan YBB ve Yenidoğan Kliniği’ndeki HE’leri gelişmiş ülkelere göre biraz yüksek, gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük saptandı.
URI: https://doi.org/10.4274/tpa.46.286
https://turkarchpediatr.org/en/nosocomial-infections-in-neonatology-clinic-and-neonatal-intensive-care-unit-13740
http://hdl.handle.net/11452/24508
ISSN: 1306-0015
1308-6278
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacımustafaoğlu_vd_2011.pdf68.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons