Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23205
Title: Bağlam temelli öğretimin beşinci sınıf örüntü kavramının öğrenimine katkısının incelenmesi
Other Titles: Analysis of the contribution of context-based teaching to fifth grade pattern concept learning
Authors: Broutin, Menekşe Seden Tapan
Özdemir, Semra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bağlam temelli öğretim yaklaşımı
Mesleki eğitim
Okul kültürü
Örüntü
REACT
Context-based teaching approach
Pattern
School culture
Vocational education
Issue Date: 13-Oct-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, S. (2021). Bağlam temelli öğretimin beşinci sınıf örüntü kavramının öğrenimine katkısının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, bağlam temelli öğretim yaklaşımının REACT stratejisine göre hazırlanan öğretim materyallerinin beşinci sınıf öğrencilerinin, ‘‘Örüntü’’ konusundaki kavramsal değişimlerine etkisini incelemektir. Araştırmaya, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bursa ili sınırlarında bulunan mesleki eğitim uygulanan imam-hatip ortaokulunda öğrenim gören toplam 30 beşinci sınıf kız öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ön değerlendirme ve son değerlendirme testi, çalışma yaprakları, yarı yapılandırılmış mülakat formu, video ve ses kayıtları kullanılmıştır. Araştırmanın başlangıcında ön değerlendirme testi uygulanmıştır. Uygulama sürecinde REACT stratejisinin aşamalarına uygun etkinlikler yapılmıştır. Uygulama sonrasında son değerlendirme testi uygulanmıştır. Öğrencilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak işlenen ders süreçlerine yönelik öğrenci görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırmada sayısal veriler elde etme amacı olmadan katılımcıların davranışlarının sebepleri açıklandığından nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Bu araştırmada nitel analiz yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Elde edilen verilerden içerik analizi teknikleri kullanılarak araştırmanın bulguları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, bağlam temelli öğretim yaklaşımının REACT stratejisine göre işlenen ders süreçlerinde öğrenciler, ele alınan konuda alternatif kavramları azaltarak olumlu yönde kavramsal değişim sağladığı görülmüştür. Seçilen bağlamların öğrencilerin okul kültürünü olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca geliştirilen öğretim materyalleri ile matematiksel kavramlara daha kolay ulaştığı, ilişkilendirme becerisine katkı sağladığı ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this research was investigate the effects of teaching materials prepared according to the REACT strategy of context based teaching approach on fifth grade students‘ conceptual changeon the subject of pattern. A total of 30 fifth grade female students studying at the imam-hatip secondary school with vocational education in the province of Bursa in the 2020-2021 academic year participated in the research. Pre-evaluation and post-evaluation test, worksheets, semistructured interview form, video and audio recordings developed by the researcher were used as data collection tools in the research. At the beginning of the research, a pre-evaluation test was applied. During the implementation process, activities were carried out in accordance with the stages of the REACT strategy. After the application, the final evaluation test was applied. Semi-structured interviews were conducted with the students and students' views on the course processes were presented. Qualitative research design was adopted since the reasons for the behavior of the participants were explained without the aim of obtaining numerical data in the research. In this study, action research, one of the qualitative analysis methods, was used. The findings of the research were created by using content analysis techniques from the data obtained. As a result of the research, it was seen that the context-based teaching approach provided a positive conceptual change by reducing alternative concepts in the course processes taught according to the REACT strategy. It has been observed that the selected contexts have a positive effect on the school culture of the students. In addition, it has been concluded that with the developed teaching materials, it is easier to reach mathematical concepts, contribute to the ability to relate and develop a positive attitude towards mathematics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23205
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semra_ÖZDEMİR .pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons