Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2296
Başlık: Kefir'in helikobakter pylori eradikasyonuna ve tedaviye bağlı yan etkiler üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of kefir on helicobacter pylori eradication and therapy related side effects
Yazarlar: Gülten, Macit
Bekar, Önder
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: H. Pylori
Kefir
Probiotik
Probiotic
Yayın Tarihi: 2007
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bekar, Ö. (2007). Kefir'in helikobakter pylori eradikasyonuna ve tedaviye bağlı yan etkiler üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: H. Pylori gastroduodenal ülser etyolojisinde oldukça yüksek prevalansa sahip bir patojendir ve insanlarda gastrik adenokarsinom ve lenfoma için risk faktörüdür. Bu mikroorganizma ile kolonize olan birçok kişi asemptomatiktir ve tedavisiz kalmaktadır. Semptomatiklerde antibiyotik tedavisi pahalıdır ve antibiyotik direnci ile hasta uyumsuzluğu nedeniyle tedavi %100 etkili olamamaktadır. Bu çalışma probiotik olarak Kefir’in riskli populasyonda H. Pylori kolonizasyonunu kontrol etmedeki rolünü göstermeyi amaçlamaktadır. Lactobacillus ve Bifidobakterium türlerinin H. Pylori’yi bakteriosin veya organik asit salarak inhibe ettiği ve epitelyal hücrelere adezyonunu azaltabildiği kanıtlanmıştır. Ayrıca probiotiklerin gastrik bariyer fonksiyonunda ve mukozal inflamasyonun azaltılmasında olumlu rolleri de vardır. Yine antioksidan ve antiinflatuar özellikleri nedeniyle gastrik mukoza iyileşmesi üzerine etkileri bulunmaktadır. Klinik deneyler incelendiğinde görülmektedir ki probiotikler tek başlarına H. Pylori’yi eradike etmemekte fakat midedeki bakteri yoğunluğunun azalmasını sağlamakta; antibiyotiklerle kombinasyonlarında da eradikasyon oranlarını arttırabilmekte ve antibiyotiklerin yan etkilerini azaltmaktadırlar. Biz de çalışmamızda probiotiklerin yoğun olarak bulunduğu Kefir’in H. Pylori eradikasyonundaki etkilerini ve yan etki sıklığındaki değişimi araştırmayı amaçladık. Dispepsi şikayetiyle polikliniklere başvuran ve H. Pylori pozitifliği saptanan 82 hastayı çalışmaya dahil ettik. Hastaları 2 gruba ayırdık ve bir gruba (n=46) Lansoprazol 30mg b.i.d., Amoksisilin 1g b.i.d., Klaritromisin 500mg b.i.d. ile beraber Kefir 250ml b.i.d , diğer gruba da (n=36) Kefir yerine plasebo olarak 14 gün boyunca süt uyguladık. Hastaları 15. ve 30. günlerde yan etki değerlendirmesi açısından kontrol ettik ve 45. gün de hastaların H. Pylori varlığı C14 üre nefes testi ile kontrol edildi. Kefir grubunda eradikasyon oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti. Kefir grubunda tedavi süresince ishal, başağrısı, bulantı ve karın ağrısı plasebo grubuna göre daha az görüldü. Sonuç olarak H. Pylori pozitif bireylerde eradikasyon tedavisi esnasında Kefir kullanımı plaseboyla karşılaştırıldığında eradikasyon oranlarını arttırmakta ve tedaviye bağlı yan etkileri azaltmaktadır.
Helicobacter pylori is a highly prevalent pathogen considered as an etiological factor for gastroduodenal ulcers and a risk factor for gastric adenocarcinoma and lymphoma in humans. Most subjects colonized by this micro-organism are asymptomatic and remain untreated. In symptomatic patients, the antibiotic treatment has a high cost and is not 100% effective because of resistance to antibiotics and to moderate patient compliance. This review discusses the role of probiotics (Kefir) as alternative solutions to assist in the control of H. pylori colonization in at-risk populations. The evidence that some strains of Lactobacillus and Bifidobacterium are able to inhibit H. pylori growth through the release of bacteriocins or organic acids, and may also decrease its adhesion to epithelial cells, is reviewed. In addition, probiotics have a possible role in the stabilization of the gastric barrier function and the decrease of mucosal inflammation. Other aspects that are considered are the contribution of probiotics to the healing of the gastric mucosa linked to their antioxidant and anti-inflammatory properties. Clinical trials in colonized adults and children are reviewed, and suggest that probiotics do not eradicate H. pylori but maintain lower levels of this pathogen in the stomach; in combination with antibiotics, probiotics may increase eradication rate and/or decrease adverse effects. We aimed to evaluate the effect of Kefir, probiotic, on incidence and severity of antibiotic associated side effects during anti H. Pylori therapy and on eradication rates. We inserted 82 H. Pylori positive patients to study who applied to policlinics with dyspepsia. We randomly parted them 2 groups: (i) (n=46) a standard 14 days triple therapy with lansoprazole 30mg b.d., clarithromiycin 500mg b.d. and amoxisillin 1g b.d. and kefir 250ml b.d. (ii) (n=36) same standard triple therapy with placebo contain milk. We controlled the severity and frequency of side effects at 15. and 30. days. And 45. day of the therapy we examined the H. Pylori with C14-UBT. Eradication rates were significiantly better in Kefir group. The incidence and the severity of diarrhoea, headache, vomiting and epigastric pain were significiantly lower in patients treated with Kefir than in placebo group. Conclucion: İn H. Pylori positive patients Kefir reduces the incidence and the severity of side effects related to anti H. Pylori antibiotic therapy compared with placebo and increases the eradication rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2296
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307531.pdf192.53 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons