Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2270
Title: İsmail B. Halef Es-Sarakusti'nin hayatı, eserleri ve kırâat ilmindeki yeri
Other Titles: Ismail B. Khalaf Al-Saraqusti's life, works and place in the science of various recitations of the Qur'an (Qiraa)
Authors: Kaya, Remzi
Başal, Abdulhalim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: İsmail b. Halef es-Sarakustî
el-İktifâ
el-Unvân
Kırâat
Ismail b. Khalaf al-Saraqusti
al-Iqtifa
al-Unwan
Qiraat
Issue Date: 20-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başal, A. (2014). İsmail B. Halef Es-Sarakusti'nin hayatı, eserleri ve kırâat ilmindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İsmail b. Halef es-Sarakustî'nin hayatı, eserleri ve kırâat ilmindeki yerini konu edinen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın birinci bölümünde İsmail b. Halef es-Sarakustî'nin yaşadığı dönemdeki siyasi ve ilmi duruma değinilmiş, bu bilgiler ışığında müellifin hayatı, hocaları ve öğrencileri hakkında bilgi verilmiştir.İkinci bölümde müellifin eserleri kısaca tanıtılmaya çalışılmış, kırâat farklılıkları konusunda yazdığı el-İktifâ fî'l-Kırâati's-Seb'i'l-Meşhûra ve el-Unvân fi'l-Kırâati's-Seb' adlı eserleri arasındaki farklar belirtildikten sonra kırâat farklılıklarını işleyiş tarzı ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde Sarakustî'nin eserleri üzerine yapılan çalışmalar ve içerikleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra Kâsım b. Fîrruh eş-Şâtıbî'nin Hirzü'l-Emânî ve Vechü't-Tehânî adlı eseriyle el-Unvân kırâat vecihleri noktasında karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
This work on Ismail b. Khalaf al-Saraqusti's life, works and place in the science of various recitations of the Qur'an (Qiraa) is composed of three main sections. In the first section, it is dealt with the political and scientific situation in the period when Ismail b. Khalaf al-Saraqusti lived in and then, in the light of that data, is given information about his life, masters and pupils.In the second section, it is tried to introduce the works of the author briefly, and his treatment of the issue of differences in various recitations of the Qur'an in his works, al-Iqtifa fi l-Qiraat al-Sab' al-Mashura and al-Unwan fi l-Qiraat al-Sab' after pointing out the distinctive features between these two works. In the third and last section of the work, it is given information about the studies on the works of al-Saraqusti and their content briefly and then made a comparison of his choices among various recitations to those in Qasim b. Firruh al-Shatibi's Hirz al-Amani wa-Wajh al-Tahani.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2270
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389546.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons