Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2264
Title: Subklinik ve klinik ketozisli ineklerde adiponektin düzeyinin ölçülmesi, NEFA, BHBA ve adiponektin düzeyleri aralarındaki ilişkinin belirlenmesi
Other Titles: Adiponectin levels in cows suffering from subclinical and clinical ketosis and evaluation of relationship between NEFA, BHBA and adiponectin
Authors: Şentürk, Sezgin
Akgül, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı.
Keywords: Adiponektin
BHBA
NEFA
Ketozis
Adiponectin
Ketosis
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, G. (2014). Subklinik ve klinik ketozisli ineklerde adiponektin düzeyinin ölçülmesi, NEFA, BHBA ve adiponektin düzeyleri aralarındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, klinik ve subklinik ketozisli sütçü ineklerin esterleşmemiş yağ asiti(NEFA),betahidroksibütirik asit (BHBA) ve adiponektin düzeylerinin karşılaştırılması ve aralarındaki korelasyonun belirlenmesi ve bunun ketozis ile ilişkilendirilmesi planlanıp, çalışmadan elde edilecek sonuçların hastalığın patogenezi için litaretüre önemli ve yenilikçi bir katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada; 15 adet klinik ketozis, 15 adet subklinik ketozis ve 15 adet sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 45 adet sütçü inek kullanıldı. Çalışmanın gruplandırması BHBA düzeyleri ölçülerek yapıldı. Serum BHBA düzeyi 1,4 mmol/ L≤ olanlar klinik ketozis, serum BHBA düzeyi 1,0 ≤ 1,4 mmol/L olanlar subklinik ketozis ve serum BHBA düzeyi >1,0 mmol/L olanlar kontrol grubunu oluşturdu. Tüm gruplardaki ineklerden klinik muayenelerini takiben kan örnekleri alınarak biyokimyasal (glukoz, albumin, GGT, fosfor, kalsiyum, BUN, NEFA, BHBA ve adiponektin) parametreleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, glukoz, kalsiyum, BUN, NEFA ve adiponektin değerlerinde klinik ketozis grubu ile kontrol grubu arasındaki glukoz, kalsiyum, NEFA ve adiponektin değerlerin de subklinik ketozis ile kontrol grubu arasında istatistiksel fark belirlenmiştir. Buna karşın albumin ve GGT değerlerinde her üç grup arasında da istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir. Adiponektin düzeyleri klinik ve subklinik ketozisli ineklerde kontrol grubuna göre belirgin şekilde düşük bulunmuştur (p< 0,001). Sunulan çalışmanın sonuçları temelinde, adiponektin düzeylerinin ineklerde ketozisin tanısında kullanılabilecek bir parametre olduğunu ve adiponektinin ve bununla ilişkili olarak insülin direncinin, ketozisin patogenezisinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu çalışma bulgularının eşliğinde gelecekteki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Aim of the presented study was to investigate the role of adiponectin on pathogenesis of ketosis in dairy cows and relationship with between NEFA, BHBA and adiponectin. Material of this study consist of totaly 45 dairy cows of which 15 were detected to be suffering from clinical ketosis, 15 subclinical ketosis and 15 healthy cows. Ketosis was diagnosed by measuring the levels of serum BHBA. Cows with serum BHBA levels of 1,4 mmol/ L≤ were classified as clinical ketosis, serum BHBA levels of 1,0≤ 1,4 as subclinical ketosis and serum BHBA levels of >1,0 mmol/L as healthy controls. After clinical examination, blood samples for evaluation of biochemical parameters ( glucose, albumin, GGT, P, Ca, BUN, NEFA, BHBA and Adiponectin) were collected from both groups. Serum, glucose, calcium, BUN, NEFA and adiponectin levels were differ significantly between HC and CK groups. Also glucose, calcium, BUN, NEFA and adiponectin levels of healthy controls and subclinical ketosis groups were significantly different. There was not any difference between albumin and GGT levels between both groups. Adiponectin levels were significantly (p< 0,001) lower in both clinical ketosis groups and subclinical ketosis groups when compared to healthy controls group. Result of the study indicates that adiponectin could be used as a diagnostic tool for detection of ketosis and that adiponectin and therefore insulin resistance plays a major role in pathogenesis of the disease. As a result of this study, we supposed that contribute the role of Adiponectin on pathogenesis of ketosis in dairy cows and adiponectin levels on clinical and subclinical ketosis to be lower than control gropus because due to developing insulin resistance of during the ketosis which causing significant losses of considerable in our country and around the world, reserved a place in the field of veterinary medicine.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2264
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390157.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons