Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2244
Title: İskemi modifiye albumin düzeylerinde biyolojik değişkenliklerin saptanması, referans değişim değeri ve Türk toplumundaki referans değerlerinin hesaplanması
Other Titles: Determination of the biological variability on ischemia modified albumin levels and calculated reference change values and reference values in Turkish society
Authors: Özarda, Yeşim
Tuncer, Gül Özlem
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Birey içi ve bireyler arası biyolojik varyasyon
Analitik varyasyon
Bireysellik indeksi
Referans değişim değeri
İMA
Within and between-subject biological variation
Analytical variation
Index of individuality
Reference change value
IMA
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuncer, G. Ö. (2014). İskemi modifiye albumin düzeylerinde biyolojik değişkenliklerin saptanması, referans değişim değeri ve Türk toplumundaki referans değerlerinin hesaplanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Biyolojik varyasyon (BV) birey içi (CVI) ve bireyler arası (CVG) varyasyondan oluşmaktadır. Bu BV bileşenleri analitik kalite özelliklerini ve hedeflerini belirlemek, seri analit ölçümlerindeki değişiklikleri incelemek ve referans aralıkların (RA) klinik açıdan yararlılığını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Popülasyona dayalı RA, CVI > CVG durumunda geçerli olmakta, CVI < CVG bulunması, hastalıkların belirlenmesinde bireye dayalı RA'nı daha duyarlı hale getirmektedir. Bireysellik indeksi (II), RA'ların klinik yararlılığının değerlendirilmesinde objektif bir kriter olarak sunulmaktadır. Bireye dayalı RA ve CVI kullanılarak ardışık ölçüm sonuçları arasındaki anlamlı farklılıkları ifade eden Referans Değişim Değeri (RCV) belirlenebilmektedir. Son yıllarda miyokardiyal iskemi belirteçleri potansiyel bir ilgi alanı olmaktadır. Bu belirteçler arasında İskemi Modifiye Albumin (İMA) FDA onayı almış ilk kardiyak iskemi belirteci olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada sabah 12-14 saatlik açlık sonrası, İMA BV bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla 24-50 yaş aralığındaki 21 (11 kadın, 10 erkek) sağlıklı gönüllüden ayın 0.,1., 2., 7.,14., 21. ve 28. günlerinde toplam 7; RA'ın belirlenmesi için 24-52 yaş aralığındaki 260 (130 kadın, 130 erkek) sağlıklı bireyden bir adet kan örneği alınmıştır. İMA kolorimetrik yöntemle ve Albumin- Kobalt Bağlanma (ACB) testiyle ölçülmüştür. ACB testi için analitik varyasyon (CVA) değerleri ve analitik kalite özellikleri (doğruluktan sapma ve ölçüm belirsizliği) belirlenmiştir. Her iki cinsiyet ve tüm grup için CVI, CVG, II, RCV ve RA değerleri hesaplanmıştır. İMA CVI ve CVG sonuçlarıyla belirlenen II değeri (1.5), hesapladığımız RA'larını klinik açıdan yararlı hale getirmektedir. Çalışmamıza ait BV bileşenleri ve RCV'nin, hesaplanan RA'lar ile beraber klinik kullanıma sunulabilir, konuyla ilgili yapılmış diğer çalışma verileriyle karşılaştırılabilir ve mümkünse birleştirilebilir olduğu kanısındayız.
Biological variation (BV) consists of within-subject (CVI) and between-subject (CVG) variation. These components of biological variation are used to determine quality specifications and analytical goals, evaluate serial changes for analytes, and assess the clinical utility of reference intervals (RI). Population based RI is valid if CVI > CVG, when is found CVI < CVG, this makes subject based RI more sensitive for detecting disease. The index of individuality (II) provides an objective criterion to evaluation of clinical utility of RI. The Reference Change Value (RCV), that means significant difference between consecutive measurements, can be determined with using subject based RIs and CVI. In recent years, a potential markers of myocardial ischemia is of interest. Among these markers the Ischemia Modified Albumin (IMA) has received FDA approval as a first marker of cardiac ischemia is point out. In this study, with the aim of determining for the BV components of IMA, specimens from 21 (11 female, 10 male) healthy volunteers ages between 24-50 years old were collected at 0., 1., 2., 7., 14., 21. and 28. day of a month and determining for the RIs, specimens from 260 (130 female,130 male) healthy adults ages between 24-52 years old were collected after a 12 to 14 hours of fasting in the morning. IMA, as measured by the Albumin-Cobalt Binding (ACB) test with colorimetric method. For ACB test the values of analytical variation (CVA) and analytical quality specifications (imprecision, bias) was determined, and the CVI, CVG, II, RCV and RIs for all group and both gender were calculated. Determinated II value (1.5) from our IMA CVI and CVG results makes calculated RI clinically useful. We think that BV components and RCV appear in our study, can be presented to clinical use with calculated RI, be comparable and if it is possible be combined with the data of other studies on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2244
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390155.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons