Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2203
Title: Alerjik rinitli çocuklarda mantar alerjenlerine duyarlılık oranlarının araştırılması
Other Titles: A study on fungal allergen sensitization rates among children with allergic rhinitis
Authors: Canıtez, Yakup
Bodur, Muhittin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Alerjik rinit
Mantar duyarlılığı
Alerjen
Children
Allergic rhinitis
Fungal sensitization
Allergens
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bodur, M. (2012). Alerjik rinitli çocuklarda mantar alerjenlerine duyarlılık oranlarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çocukluk çağında alerjik rinitli olgularda mantar alerjenlerine duyarlılık oranlarını araştıran çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Bu çalışmada alerjik rinitli olgularda deri prick testi ile mantar alerjenlerine ve diğer alerjenlere duyarlılık oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Polikliniğine 01/07/2010-30/06/2011 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde ilk kez başvuran, alerjik rinit ön tanısıyla tetkik edilen ve deri prick testi sonucunda en az bir alerjene karşı duyarlılık bulunarak atopik kabul edilen, yaşları 2-18 yaş arasında 331 alerjik rinitli olgu prospektif olarak çalışmaya alındı.Çalışmada yer alan 331 alerjik rinitli hastanın ortalama tanı yaşları 9,30±3,97 yıl idi, olguların %62,5'u erkek, %37,5'u kız idi, ailede alerjik hastalık öyküsü %31,7 olguda mevcuttu, olguların 130'una (%39,3) astım, 115'ine (%34,7) alerjik konjunktivit eşlik etmekteydi. Alerjik rinitli hastaların %46,5'inde perennial, %53,5'inde mevsimsel semptomlar saptandı. Toplam 331 alerjik rinitli olguda deri prick testi ile en az bir mantar alerjenine duyarlılık %10,6 (n=35), Alternaria alternata %9,4 (n=31), Aspergillus fumigatus %0,9 (n=3), Cladosporium herbarium %0,6 (n:2), Penicillium notatum %0,3 (n=1), Mucor mucedo %0, Candida albicans %0 oranında saptandı. Mantar alerjenlerine duyarlılık saptanan 35 olgunun 31'inde (%88,5) A.alternata duyarlılığı mevcuttu. Mantar alerjenlerine duyarlılığı bulunan 35 olgunun 7'sinde (%20) sadece bir mantar alerjeni ile duyarlılık (monosensitizasyon) (akarlar ve/veya polenler ve/veya diğer alerjenler ile duyarlılık olmaması) bulunduğu saptandı, bu 7 olgunun tümünde (%100) A.alternata duyarlılığı mevcuttu, 331 alerjik rinitli olgunun ise 7'sinde (%2,1) sadece A.alternata duyarlılığı mevcuttu. Mantar alerjeni duyarlılığına eşlik eden akarlar, polenler ve/veya mantar dışı diğer alerjenler (polisensitizasyon) ile duyarlılık 35 olgunun 28'inde (%80) (tüm çalışma grubundaki 331 olguda ise %8,5 oranında) saptandı.Alerjik rinitli olgularda mantar duyarlılığı olan grupta semptomların, mantar duyarlılığı olmayan gruba göre daha erken başladığı (5,23±3,44 yıl; 6,95±4,09 yıl, p=0,019) saptandı. Alerjik rinitli olgularda diğer alerjen duyarlılıkları incelendiğinde genel akar duyarlılığı %68,8; genel polen duyarlılığı %51,6; genel evcil hayvan duyarlılığı %10,5; hamam böceği duyarlılığı %3,4; genel besin duyarlılığı %1,5 ve lateks duyarlılığı %0,9 olarak saptandı. Mantar duyarlılığı saptanan alerjik rinitli olgularda, akar duyarlılığı oranı mantar duyarlılığı saptanmayan olgulara göre daha düşük oranda olduğu (%51,4; %70,9, p=0,028) saptanmıştır. Mantar duyarlılığı saptanan alerjik rinitli olgularda Alnus glutinosa duyarlılığı (p=0,012), Corylus avellena duyarlılığı (p=0,003), genel yabani ot polen duyarlılığı (p<0,001) ve Artemisia vulgaris duyarlılığı (p=0,022) mantar duyarlılığı saptanmayan olgulara göre daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Mantar duyarlılığı saptanan alerjik rinitli olgularda köpek alerjen duyarlılığı (p=0,002) ve lateks duyarlılığı (p=0,032) mantar duyarlılığı saptanmayan olgulara daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır.Alerjik rinitli olgularda tabloya astım eklendiğinde akar duyarlılığının astım eşlik etmeyen olgulara göre daha yüksek oranda saptandığı (p=0,002) bulunmuştur. Alerjik rinitli olgularda tabloya astımın eşlik etmediği olgularda genel çimen polen duyarlılığı (p=0,047), Cynodon dactylon duyarlılığı (p=0,041), Phleum pratense duyarlılığı (p=0,018), genel tahıl polen duyarlılığı (p=0,012) ve Secale cereale duyarlılığı (p=0,016) tabloya astımın eşlik ettiği olgulara göre daha yüksek bulunmuştur. Alerjik rinitli olgularda hamam böceği duyarlılığı tabloya astımın eşlik ettiği olgularda tabloya astımın eşlik etmediği olgulara göre daha yüksek (p=0,027) saptanmıştır.Bursa bölgesinde, çocukluk yaş grubundaki alerjik rinitli olgularda mantar alerjenlerine karşı duyarlılığın dikkate değer bir oranda yüksek bulunduğu saptanmıştır. Ek olarak mantar alerjenlerine duyarlılığı saptanan olguların büyük kısmını Alternaria alternata (%88,5) duyarlılığının oluşturduğu görülmüştür. Alerjik rinitli olguların tanı ve tedavisinde bu sonuçların göz önünde tutulmasının gerekli olduğu düşünülmüştür.
There is a limited number of studies on the fungal allergen sensitization rates among pediatric cases with allergic rhinitis. The present study aims to investigate the sensitization rates of children with allergic rhinitis to fungal and other allergens by using the skin prick test.A total of 331 cases of allergic rhinitis who were aged between 2-18, first presented to Uludağ University Medical School?s Pediatric Allergies Policlinic between 01/07/2010-30/06/2011, examined with the initial diagnosis of allergic rhinitis, responded positively to at least one allergen in the skin prick test and were diagnosed as atopic were prospectively studied.The mean age at diagnosis of the 331 participants with allergic rhinitis was 9,30±3,97 years. Of these cases, 62,5% were males and 37,5% females. Family history of allergic conditions was present among 31,7% of the participants. Asthma accompanied allergic rhinitis in 130 patients (39,3%) and allergic conjunctivitis in 115 (34,7%). Of all patients, 46,5% displayed perennial symptoms and 53,5% displayed seasonal ones. Of all 331 patients of allergic rhinitis, skin prick test revealed sensitivity to at least one fungal allergen in 10,6% (n=35), to Alternaria alternata in 9,4% (n=31), Aspergillus fumigatus in 0,9% (n=3), Cladosporium herbarium in 0,6% (n:2), Penicillium notatum in 0,3% (n=1), Mucor mucedo 0%, and Candida albicans 0%. Thirty-one of the 35 cases (88,5%) who were found to be sensitized to fungal allergens had Alternaria alternata sensitization. Of the same 35 cases, 7 (20%) had monosensitization to one fungal allergen (no sensitization to mites and/or pollen and/or other allergens), and all 7 (100%) had Alternaria alternata sensitivity. Of the 331 cases with allergic rhinitis, 7 (2,1%) were sensitized only to Alternaria alternata. Fungal allergen sensitivity was accompanied by polisensitization to mites and/or pollen and/or other non-fungal allergens in 28 of the 35 cases (80%) (in 8,5% of the 331 cases in the study group).The symptoms were found to start earlier among the group of allergic rhinitis cases who had fungal sensitization as compared to the group who had no fungal sensitization (5,23±3,44 years; 6,95±4,09 years, p=0,019). Other allergen sensitization rates among allergic rhinitis cases were as follows: overall mite sensitization 68,8%; overall pollen sensitization 51,6%; overall pet sensitization 10,5%; cockroach sensitization 3,4%; overall food sensitization 1,5%; and latex sensitization 0,9%. Mite sensitization was significantly lower among the group of allergic rhinitis cases who had fungal sensitization as compared to the group who had no fungal sensitization (51,4%; 70,9%, p=0,028). In the group of allergic rhinitis cases who had fungal sensitization, Alnus glutinosa sensitization (p=0,012), Corylus avellena sensitization (p=0,003), overall wild grass pollen sensitization (p<0,001) and Artemisia vulgaris sensitization (p=0,022) was significantly higher than those with no fungal sensitization. Similarly the group of allergic rhinitis cases who had fungal sensitization had significantly higher dog allergen sensitization (p=0,002) and latex sensitization (p=0,032) than those with no fungal sensitization.When asthma accompanied cases of allergic rhinitis, mite sensitization was significantly more (p=0,002) than those who did not have concomitant asthma. When asthma did not accompany cases of allergic rhinitis, overall grass pollen sensitization (p=0,047), Cynodon dactylon sensitization (p=0,041), Phleum pratense sensitization (p=0,018), overall wheat pollen sensitization (p=0,012) and Secale cereale sensitization (p=0,016) was significantly higher than those who had concomitant asthma. On the other hand, cockroach sensitization was significantly higher among those with concomitant asthma (p=0,027).It was concluded that fungal allergen sensitization was at a noteworthy rate among pediatric patients with allergic rhinitis in Bursa region. In addiiton, a lrage number of cases who had fungal allergen sensitization were sensitized to Alternaria alternata (88,5%). It is believed that these findings are important to consider in the diagnosis and treatment of cases of allergic rhinitis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2203
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308141.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons