Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2161
Title: İstatistiğin temel kavramlarının probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla öğretimi
Other Titles: Teaching of statistical basic concepts by the problem-based learning approach
Authors: Altun, Murat
Sezer, Niyazi
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Probleme dayalı öğrenme
Gerçekçi matematik eğitimi
İstatistik eğitimi
Problem based learning
Realistic maths education
Statistics teaching
Issue Date: 22-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, N. (2013). İstatistiğin temel kavramlarının probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, öğrencilerin matematiği anlamlandırabilmeleri ve yeniden yapılandırmalarında etkili rol oynayan ve matematik eğitimini etkileyen Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) etkinliklerini içeren Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının tasarlanması, tasarlanan öğretimin uygulanması, bulguların rapor edilip bu süreçteki öğrenmede meydana gelen değişikliğin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli, ön test-son test kontrol gruplu deneme modelidir. Araştırma 2012/2013 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Yıldırım ilçesi Vali Mehmet Orhan Taşanlar Ortaokulu'nda beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta bulunan toplam 177 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada her sınıf düzeyinde bir kontrol bir de deney grubu yansız atama yoluyla seçilmiştir. Deney gruplarına GME etkinliklerini içeren PDÖ yaklaşımı, kontrol gruplarına ise etkinlik temelli eğitim yaklaşımı kapsamında düzenlenmiş olan MEB ders kitaplarındaki etkinlikler uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak öğrenci başarısını ölçmek amacıyla her kavram için ayrı olarak hazırlanan matematik başarı testi (ön test, son test, kalıcılık testi) uygulanmıştır. Veriler, SPSS 13.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; beşinci sınıflarda çalışılan aritmetik ortalama kavramı öğretiminde deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmazken, altıncı sınıflarda çalışılan açıklık (ranj) kavramında, yedinci sınıflarda çalışılan mod (tepe değer) kavramında ve medyan (ortanca değer) kavramının kalıcılığında, sekizinci sınıflarda çalışılan standart sapma kavramının öğretiminde deney grupları lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır.
This research is aimed to design appropriate learning environments for Problem-Based Learning Approach which is including Realistic Mathematics Education (RME) activities, to apply the designed instruction, to report it and to examine the changes in this process. Research method was experimental design with pre-test post-test control group. This research was conducted with 177 students at Bursa Vali Mehmet Orhan Taşanlar Secondary School in 2012/2013 academic year with 5th, 6th, 7th and 8th students. In the research, there were a control and an experimental group for each grade. These groups were formed by sampling. In the experimental group, the activities which are based on the principles of RME were practiced while the activities in the school books from National of Education Ministry were practiced in the control group. As data collection materials, the mathematics achievement tests were prepared separately for each concept. Data were analyzed by using SPSS 13.0. According to the findings, there were not found significant differences between 5th grade experimental and control groups in terms of the teaching of Arithmetical Average Concept. On the other hand, there were found significant differences between 6th grade experimental and control groups in terms of the teaching of Range Concept, 7th grade student groups in terms of the teaching of Mode and Median Concept, and 8th grade student groups in terms of the teaching of Standart Deviation Concept on behalf of experimental groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2161
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
339825.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons