Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21360
Title: Yedinci sınıf öğrencilerinin yaşam temelli soruların çözüm sürecinin incelenmesi
Other Titles: Investigation seventh grade students’ process of solving life-based questions
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Ahmetoğlu, Seray
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Çözüm süreci
Öğrenci düzeyleri
Yaşam temelli sorular
Life-based questions
Solution process
Student levels
Issue Date: 8-Jul-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ahmetoğlu, S. (2021). Yedinci sınıf öğrencilerinin yaşam temelli soruların çözüm sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde bilimde gerçekleşen ilerlemelerle birlikte bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmak bireylerin değişimlere uyum sağlama yeteneklerine bağlı hale gelmiştir. Yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmek için bireylerin 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Çağın gerektirdiği yeterlikleri ve becerileri öğrencilere kazandırabilmek için eğitimdeki kaliteyi artıracak yenilikler yapılmalıdır. Bu noktada bilginin bireyin deneyimleriyle inşa edildiğini ortaya koyan yapılandırmacı yaklaşımı esas alan yaşam temelli öğrenme yaklaşımı öne çıkmaktadır. Öğrencilerin matematik ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarını etkileyebileceği düşünülen yaşam temelli öğrenme yaklaşımı bilginin anlamlandırılmasını sağlayabilecektir. Ülkemizde öğrenciler günlük hayat ile matematiği ilişkilendirme ve problemlere çözüm üretmede matematiği kullanma konularında eksik kalmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin matematiği günlük yaşamla bağdaştırma seviyelerinin düşük olmasının ve uluslararası sınavlardaki başarısız sonuçların sebeplerinin araştırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu tez kapsamında öğrencilerin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirme seviyelerinin düşük olmasının sebepleri ve bu seviyeyi yükseltmek için ihtiyaç duydukları ipuçlarını belirlemek amacıyla araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı farklı başarı seviyelerindeki öğrencilerin yaşam temelli soruların çözümü sürecinde yaşadıkları zorlukların belirlenmesi, bu zorlukların giderilmesi için yapılabilecek düzenlemeler ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları ipuçlarını tespit etmektir. Çalışmada bir devlet okulunda yedinci sınıfta okuyan, bir önceki dönemde aldıkları matematik ortalama puanlarına göre “düşük”, “orta” ve “yüksek” olacak şekilde üç farklı düzeyde olan altı öğrenciye yaşam temelli sorular testi uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın ardından öğrencilerin uygulama testindeki sorular hakkındaki görüşleri alınarak yaşam temelli sorularla ilgili düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizine göre analiz edilmiş ve sunulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler yaşam temelli sorularla daha fazla karşılaşmalarının faydalı olacağını düşünmektedir ve derslerde yaşam temelli sorulara daha çok yer verilmesinin soruların çözümü sürecinde kendilerini olumlu etkileyeceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler yaşam temelli soruların derin düşünme yeteneklerini de olumlu yönde etkilediğini eklemişlerdir. Öğrencilerin yaşam temelli soruların en çok açıklayıcı bilgilendirmeler içermesini ve görselliğini beğendikleri; bazı soruların ise zor olması ve uzun olmasını beğenmedikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çoğu soruların çözümü sürecinde kendilerini bilgi eksikliğinin olması durumunda eksik hissetmektedirler ve zamanı etkili kullanmanın önemli olduğunu düşünmektedirler. Yaşam temelli soruların çözümü sürecinden elde edilen bulgulara göre düşük seviyedeki öğrenciler bilgi eksikliği, okuma-anlama güçlüğü ve dikkat eksikliği; orta seviyedeki öğrenciler okuma-anlama güçlüğü, sınav süresi için endişelenme ve dikkat eksikliği; yüksek seviyedeki öğrenciler ise okuma-anlama güçlüğü ve dikkat eksikliği durumları hakkında zorluk yaşamaktadırlar. Öğretmenin geçmiş konularla ilgili hatırlatma yapması, anlaşılamayan ve dikkatsizlik yaşanan kısımları öğrenciyle birlikte inceleyerek açıklamalar yapması sonucunda öğrencilerin çözüm hakkında fikir yürütmeye başladıkları ve sorulara daha iyi odaklandıkları gözlemlenmiştir.
Nowadays, with the advances in science, reaching and using information has become dependent on individuals’ ability to adapt to changes. In order to adapt to developments experienced, individuals must have the qualifications to meet the needs of the 21st century. Innovations that will increase the quality of education should be made in order to gain students the competencies and skills required by the age. At this point, the life-based learning approach, which reveals that knowledge is built through the experiences of the individual and based on the constructivist approach, stands out. Life-based learning approach, which is thought to affect students' making connections between mathematics and daily life, will provide meaning to knowledge. In our country, students fail to use mathematics to associate daily life with mathematics and to find solutions to problems. This situation has revealed the need to investigate the reasons for the low level of students' associating mathematics with daily life and their failure in international exams. Within the scope of this thesis, a study was conducted to determine the reasons for the low level of students' associating mathematics with daily life and the clues they need to increase this level. The aim of this study is to determine the difficulties experienced by students at different levels of success in the process of solving life-based questions, the arrangements that can be made to overcome these difficulties, and to identify the clues that students need. In the study, life-based questions test was applied to six students who were in the seventh grade in a public school and who were at three different levels as "low", "medium" and "high" according to their average mathematics scores in the previous term. After the application, it was aimed to reveal the opinions of the students about the questions based on life-based learning by taking their opinions about the questions in the practice test. The qualitative data obtained from the interviews were analyzed according to content analysis and then presented. According to the findings of the study, the students think that it will be beneficial to encounter life-based questions more, and they stated that they think that including more lifebased questions in the lessons will affect them positively in the process of solving the questions. In addition, students added that life-based questions positively affected their deep thinking skills. It was revealed that the students mostly liked the fact that life-based questions contained descriptive information and visually, while some questions did not like for being long and difficult. Most of the students feel incomplete when there is a lack of information in the process of solving the questions and they think it is important to use time effectively. According to the findings obtained from the process of solving life-based questions, lowlevel students reported lack of knowledge, reading comprehension and attention deficit; intermediate learners have difficulty in reading comprehension, anxiety about test time and lack of attention; higher level students, on the other hand, have difficulties with reading comprehension difficulties and attention deficits. It was observed that as a result of the teacher reminding about the past issues, examining the incomprehensible and lack of attention sections with the student and making explanations, the students started to think about the solution and focused better on the questions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21360
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SERAY_AHMETOĞLU.pdf5.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons