Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21355
Title: Kasaplık koyun karkas, yenilebilir iç organ ve fekal örneklerinde Salmonella prevalansının ISO 6579 ile belirlenmesi ve antimikrobiyal direnç profillerinin saptanması
Other Titles: Determination of Salmonella prevalence with ISO 6579 and antimicrobial resistance profiles in slaughter sheep carcass, edible offal and fecal samples
Authors: Temelli, Seran
Şerbetcioğlu, Talha
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
0000-0002-2497-2731
Keywords: Salmonella
Koyun
Karkas
İç organ
Feçes
Prevalans
Serotip
Antimikrobiyal direnç
Sheep
Carcass
Offal
Feces
Prevalence
Serotype
Antimicrobial resistance
Issue Date: 2-Jun-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şerbetcioğlu, T. (2021). Kasaplık koyun karkas, yenilebilir iç organ ve fekal örneklerinde Salmonella prevalansının ISO 6579 ile belirlenmesi ve antimikrobiyal direnç profillerinin saptanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kasaplık koyunlara ait karkas, yenilebilir iç organ ve fekal örneklerin Salmonella spp. prevalansı, serotip dağılımı ve antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmada, 2013-2015 yılları arasında Bursa'da faaliyet gösteren 1 özel kombina ve 1 belediye mezbahasında kesilen 200 adet koyundan karkas, karaciğer, dalak, böbrek ve fekal örnekler olmak üzere toplam 1000 örnek, sırasıyla ISO 6579:2002 metodu ve ISO 6579:2002/A1:2007 metodu ile Salmonella spp. varlığı yönünden analiz edildi. İzole edilen salmonellalar White-Kauffmann-LeMinor-Şeması’na göre geleneksel serotiplendirme ile serotiplendirildi. Serotip/serovarların disk difüzyon yöntemi kullanılarak 18 antimikrobiyal maddeye karşı gösterdikleri direnç profilleri EUCAST yönergesine göre değerlendirildi. İzolasyon ve identifikasyon sonucunda analiz edilen 200’er adet karkas, karaciğer ve dalak örneklerinde Salmonella saptanmazken, böbrek örneklerinin 3/200’ünün (%1,5) ve fekal örneklerin 4/200’ünün (%2), toplamda ise 7/1000 (%0,7) örneğin Salmonella spp. ile kontamine olduğu tespit edildi. Serotiplendirme ile predominant serovar S. Newport (%42,86), takiben S. Kentucky (%28,57) ve en düşük S. Typhimurium ile S. Corvallis (%14,29) olarak belirlendi. Serovarların örnek tipine göre dağılımının ise, böbrek izolatlarında S. Kentucky (%66,6) ve S. Corvallis (%33,3), fekal izolatlarda da S. Newport (%75) ve S. Typhimurium (%25) olduğu saptandı. Antibiyotiplendirme sonucunda, serovarların %57,1’i en az 1 antimikrobiyal maddeye karşı dirençli ve %28,6’sının da ÇİD oluşturduğu görüldü. ÇİD profilleri, S. Corvallis için AMP/CIP/NOR/PEF ve S. Typhimurium için de TGC/SXT olarak belirlendi. Çalışma sonucunda, ülkemizde sağlıklı görünen kasaplık koyunların antibiyotik dirençliliğine sahip Salmonella serovarları yönünden göz ardı edilemeyecek bir taşıyıcı olduğu ve güvenilir kırmızı et üretimi ile tüketimi açısından önemi vurgulandı. Ayrıca, S. Corvallis’in ülkemizde ve Dünya’da, S. Newport ve S. Kentucky’nin ise ülkemizde koyunlarda ilk defa izole edilmesi de epidemiyolojik yönden güncel bir veri oluşturdu.
A total of 1000 samples, including carcass, liver, spleen, kidney and fecal samples, collected from 200 sheep slaughtered in one private slaughterhouse and one municipality abattoir operating in Bursa between 2013-2015, were investigated to determine the occurrence, serotype distribution and antimicrobial resistance pattern of Salmonella spp. by ISO 6579:2002 method and ISO 6579:2002/A1:2007 method, respectively. Salmonella isolates were serotyped in accordance with White-Kauffmann-Le Minor Scheme using conventional serotyping. Antimicrobial resistance profiles of the serovars were tested by disc diffusion method against 18 antimicrobial drugs as described in the EUCAST directive. There was no Salmonella detection from carcass, liver and spleen samples (200 each), while 3 (%1,5) of the 200 kidney and 4 (%2) of the 200 fecal samples, totaling 7 out of 1000 (%0,7) samples were found to harbor Salmonella. The predominant serovar was determined as S. Newport (42,86%), followed by S. Kentucky (28,57%) and the lowest S. Typhimurium with S. Corvallis (14,29%). The distribution of serovars by sample type was found to be S. Kentucky (66,6%) and S. Corvallis (33,3%) in kidney isolates, and S. Newport (75%) and S. Typhimurium (25%) in fecal isolates. Antibiotyping results indicated that 57,1% of the serovars were resistant to at least 1 antimicrobial, of which 28,6% showed MDR. MDR profiles were determined as AMP/CIP/NOR/PEF for S. Corvallis and TGC/SXT for S. Typhimurium. Results of this study emphasized apparently healthy sheep slaughtered in our country as significant carriers of antibiotic resistant Salmonella serovars, and its importance for safe red meat production and consumption. Additionally, isolation of S. Corvallis for the first-time in our country and in the world, and isolation of S. Newport and S. Kentucky for the first time from sheep in our country generated an up-to-date epidemiological data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21355
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Talha ŞERBETCİOĞLU.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons