Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2058
Title: Laboratuvar ölçekli biyodizel üretim tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve yabani zeytinden (Oleaoleaster) üretilecek biyodizelin yakıt özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Manufacture of the projected laboratory scale biodiesel production facility and determination of biodiesel fuel to be produced from wild olive (Oleaoleaster) features
Authors: Alibaş, Kamil
Arslan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Biyodizel
Bitkisel yağ
Yabani zeytin (oleaoleaster)
Biodiesel
Vegetable oil
Wild olive (oleaoleaster)
Issue Date: 21-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, M. (2015). Laboratuvar ölçekli biyodizel üretim tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve yabani zeytinden (Oleaoleaster) üretilecek biyodizelin yakıt özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Her geçen gün azalan fosil yakıtlar insanlığı yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması konusunda yeni arayışlara itmektedir. Biyodizel yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ham maddesi hayvansal ve bitkisel kökenli yağ olan biyodizel ülkemiz tarımı içinde önem arz etmektedir. Biyodizel toksin olmayan, doğada kolay bozulabilen ve çevreci bir yakıttır. Geleneksel dizel motorlarında değişikliğe gerek kalmadan kullanılabilmektedir. Bu çalışmada laboratuvar ölçekli bir biyodizel tesisi projelendirilerek imal edilmiş ve imal edilen bu tesiste ormanlarımızda doğal olarak yetişen, halk arasında "Delice" adı verilen yabani zeytinden elde edilen yağın biyodizeli transesterifikasyon yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen biyodizelin en önemli parametrelerinden olan kinematik viskozitesi ile birlikte özgül ağırlığı, iyot sayısı, parlama noktası ve ısıl değerleri teste tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda yabani zeytinyağı biyodizelinin kinematik viskozitesinin 4.93 mm2/s, özgül ağırlığının 0.883 g/cm3, iyot sayısının 82 g iyot/100g, ısıl değerinin 41300 kj/kg olarak TS 14214 standardına uygun olduğu parlama noktası olarak 60 0C ile C1190 standardında olduğu saptanmıştır.
Every day diminishing fossil fuels is pushing humanity for new alternatives for the increase of renewable energy sources. Biodiesel has a significant share of renewable energy sources. Biodisel produced from vegetable oils and animal fat products synthesized from natural raw materials are having a strong importance for our country. Biodiesel is a non-toxin, perishable in nature and environmentally friendly fuel. It can be used in conventional diesel engines without modification. This study is the production of a Laboratory-scale biodiesel facility which can be used in the manufacture of biodiesel and determination of biodiesel fuel properties by transesterification method which will be produced from wild olive (oleaoleaster) that grows naturally in our forests and named as "Delice" among the people. Together with kinematic viscosity of the produced biodiesel which is one of the most important parameters, its specific gravity, iodine number, flash point and calorific value were tested. The tests produced the results that the kinematic viscosity of wild olive biodiesel is 4.93 mm2/s, its specific gravity is 0.883 g/cm3, its iodine number is 82 g iodine/100g and its calorific value is 41300 kj/kg, which is in accordance with TS 14214 standard. Its flash point is 60 0C, which has the C 1190 standard.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2058
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406499.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons