Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2051
Title: Lojistik sektörünün rekabet gücü yönüyle analizi: Türk lojistik sektörü için bir çalışma
Other Titles: Analysis of logistics industry from the competitiveness aspect: A study for Turkish logistics industry
Authors: İyibozkurt, Erol
Keser, Hilal Yıldırır
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Lojistik sektörü
Rekabet gücü
Elmas modeli
Lojistik performans endeksi
Koentegrasyon
Logistics industry
Competitiveness
Diamond model
Logistics performance index
Cointegration
Issue Date: 23-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keser, H. Y. (2011). Lojistik sektörünün rekabet gücü yönüyle analizi: Türk lojistik sektörü için bir çalışma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Lojistik sektörü, rekabet gücünün en önemli aracı olarak ifade edilebilir. Günümüzde küreselleşmenin bir sonucu olarak, üretici firmalar sadece kendi ülkelerindeki firmalarla değil dünyada aynı alanda faaliyet gösteren firmalarla rekabet etmektedirler. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve rekabetin farklılaşan yapısı, firmalar ve ülkeler için rekabet etmeyi daha zor hale getirmiştir. Günümüzde rekabet gücüne sahip olma, firmaların en uygun maliyet ile en kaliteli şekilde üretilen ürünün, en hızlı şekilde en fazla katma değer yaratarak nihai tüketiciye ulaştırmayı gerektirmektedir. Bu gereklilik, ancak lojistik hizmetler ile sağlanabilmektedir.Sektörlerin rekabet gücünün ortaya konulmasında, Michael E.Porter'ın geliştirdiği Elmas Modeli, en fazla kabul gören yaklaşımlarda biri durumundadır. Bu yaklaşıma göre, Türk Lojistik Sektörü'nün rekabetteki en önemli avantajı sahip olduğu coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Ancak rekabet gücünün sürdürülebilirliliği için altyapı, işgücü, sermaye kaynakları ve bilgi kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, iç talep yapısının güçlendirilmesi, piyasa giriş engellerinin düzenlenmesi önem arzetmektedir.Lojistik sektörü, yarattığı istihdam, milli gelir ve yabancı yatırımları yönlendirme yönü ile ülke ekonomisinde önemli ekonomik etkiler yaratmaktadır. Sektörün büyük hacme sahip olması ve önemli görülmesinin en temel nedeni ise tüm sektörlere hizmet vermesi olarak ifade edilebilir. Sanayi, tarım ve hizmet sektörleri, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların verimliliği ve dolayısıyla ülkelerin rekabet gücü günümüzde lojistik sektörünün başarısına bağlı bulunmaktadır. Sahip olduğu stratejik konumu ile lojistik sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, 2007 yılında Dünya Bankası tarafından 150 ülke arasında yapılan Lojistik Performans Endeksine göre 34.sırada, 2010 yılında ise 155 ülke arasında 39.sırada yer almıştır.
Logistics industry may be defined as the most important means for competition power. As a result of globalization, today, manufacturers compete with not only the domestic firms, but also the ones abroad. Economic developments and the changing structure of competition made it harder to compete for the firms and countries. Having competition power, today, requires transporting the products, which was produced with the best cost and quality, to the final consumer. This requirement can be provided by logistics services.The Diamond Model, which was developed by Michael E. Porter, is one of the most accepted approaches to define the competition power of the sectors. According to this approach, the most significant competition advantage of Turkish Logistics Sector resources from its geographical position. However, it is necessary to develop the substructure, labour, capital and knowledge resources to sustain the competition power. Besides, it is important to empower the domestic demand structure and to regulate market entry obstacles.Logistics industry creates crucial impacts on the national economy thanks to its employment, national income and directing foreign investments. The main reason why the sector has a big volume and been considered important is to serve all sectors. Today, industry, agriculture and service sectors and the productivity of the firms in these sectors is up to the success of the logistics industry. Turkey which has a significant potential in logistics industry with its strategic position took the 34th grade out of 150 countries in 2007 and 39th in 2010 in the Logistics Performance Index by World Bank.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2051
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312307.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons