Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2047
Title: Dalgaboyu bölmeli çoğullama yöntemini kullanan bir gigabit pasif optik ağ sisteminin modellenmesi ve performans analizi
Other Titles: Modelling and performance analysis of a gigabit passive optical network system using wavelength division multiplexing method
Authors: Karlık, Sait Eser
Kayhan, Eda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optik fiber
Pasif optik ağ
PON
EPON
GPON
Optical fiber
Passive optical network
FTTX
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayhan, E. (2015). Dalgaboyu bölmeli çoğullama yöntemini kullanan bir gigabit pasif optik ağ sisteminin modellenmesi ve performans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanlığın teknolojideki ve özellikle bilgi teknolojisindeki gelişimi son yıllarda önemli bir düzeye erişmiştir. Bilgi teknolojisinin en önemli basamaklarını telekomünikasyon alanında sağlanan gelişmeler oluşturmaktadır. Telekomünikasyon alt yapısının hayatımıza girişi önceleri telefon şebekeleri amaçlı tasarlanmış olsa da internetin keşfi ve bilim alanında sağlanan gelişmeler ile telekomünikasyon altyapıları çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Telekomünikasyon altyapılarında internetin çok fazla önem arz ettiği görülmektedir. Bilimsel bir çalışma olarak başlayan ve günümüzde tüm dünyayı birbirine bağlayan internet birçok sektörün doğmasını sağlayarak zamanla inanılmaz bir güce ulaşmıştır. Bu durum, daha düşük maliyetle daha fazla bant genişliği sunan daha iyi iletişim ağlarına ihtiyaç duyulması sonucunu doğurmuştur. Artan bant genişliğine bağlı olarak uzak mesafelere verinin hatasız olarak taşınabilmesi optik ağlar ile sağlanabilmektedir. Bu tez çalışmasında, optik fiber yapıları, optik erişim ağları ve optik fiberlerin erişim ağlarına uygulanması sonucu elde edilen avantaj ve dezavantajlar açıklanmıştır. FTTX uygulamaları ve pasif ağ mimarilerinde kullanılan teknik ekipmanlar incelenmiştir. Optik haberleşme sistemlerindeki yeni nesil erişim şebekeleri FTTX mimarileri ile birlikte incelenmiş olup günümüzde önemi giderek artan çoklu erişim yöntemlerine FTTX uygulamaları yönüyle bakılmıştır. Son olarak pratikte kullanılan GPON FTTH tasarımı OptiSystem 13.0 simülasyon programında modellenerek sistem üzerinde incelemeler yapılmış ve çeşitli bulgular elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda elde edilen BER (Bit Error Rate, Bit Hat Oranı) diyagramları, güç ve spektrum grafiklerinden yararlanılarak PON sistemine uygun yapılar incelenmiştir.
Development of humanity in technology especially in information technology has reached a significant level in recent years. The developments in the telecommunications field constitute the most important steps of information technology. Telecommunications infrastructure before entry into our lives, though designed for telephone Networks, with the discovery of the internet and with the advances in science, telecommunications infrastructure are diversified and developed. In telecommunications infrastructure, Internet became more significant by the time. The internet which started out as a scientific study now connects the world together; this change has led to the emergence of many different sectors which has seen the rise of millions of individuals using this service to do business. This situation resulted needing lower cost offering more bandwidth and better communication networks. Depending on the increased bandwidth, carrying data on long distances without error may be provided with optical networks. The research assesses the advantages and disadvantages of optical fiber structures, optical access networks and the process of applying optical fibers to access networks. Technical equipments which is used in FTTX applications and passive network architectures are examined. Future access networks are scrutinised using FTTX architectures in optical communication systems. With this understanding it was necessary to test this method with FTTX applications. GPON FTTH modelled on optisystem 13.0 simulator have provided practical uses as well as further findings which could allow for further research to be developed. In this thesis appropriate topologies are investigated by obtained BER diyagrams, power, spectrum graphics for PON systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2047
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406494.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons