Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20180
Title: Finansal olmayan performans ölçülerinin kullanımının yeni üretim ve yönetim tekniklerine etkisi: Ampirik bir çalışma
Other Titles: The effect of the use of non-financial performance measures on new production and management techniques: An empirical study
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Eker, Melek
Keywords: Finansal olmayan performans ölçüleri
Bilgisayar destekli üretim
Tam zamanında üretim
Toplam kalite yönetimi
Faktör analizi ve lojistik regresyon analizi
Non financial performance measures
Computer aided manufacturing (CAM)
Just in time production
Total quality management
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eker, M. (2006). ''Finansal olmayan performans ölçülerinin kullanımının yeni üretim ve yönetim tekniklerine etkisi: ampirik bir çalışma''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 89-107.
Abstract: Küresel düzeyde yaşanan yüksek rekabet ve yoğun teknolojik değişim, işletmelerin performans ölçüm sistemlerini de şekillendirmektedir. İşletmeler yeni üretim ortamlarında çoklu performans ölçülerine yönelmekle ve bu çerçevede özellikle finansal olmayan performans ölçütleri ön plana çıkmaktadır. Marmara bölgesinde ilk beşyüz büyük işletme içerisinde gösterilen seksen üç imalat işletmesinden toplanan veriler kullanılarak gerçekleştirilen bu ampirik çalışmada ise finansal olmayan performans ölçüleri ile yeni üretim ve yönetim teknikleri olarak ifade edilen BDÜ, JIT ve TKY arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, performans değerlendirmeye yönelik finansal olmayan performans ölçülerinin kullanımı ile bilgisayar destekli üretim sisteminin, tam zamanında üretim sisteminin ve toplam kalite yönetiminin kullanımına önem veren işletmeler arasında doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Global competition and technological changing with high density shape performance measurement systems of firms. Firms in new manufacture environments tend to use multiple performance measures and in this way especia/ly non financi al performance measures become a matter of primary importance. In this study, through the empirical examination made by using the data from the 83 manufacturing businesses in Marmara region which are among the first 500 large businesses in Turkey in 2005, the kind of relationships between non-financial performance measures and computer aided production system, just in time production and total quality management are exposed. According to the results from the study, there is a linear relationslıip between the usage of non financial performance measures directedat performance evaluation and the firms which give importance to the use of a computer aided production system, just in time production and total quality management.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20180
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2006 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_5.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons