Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2017
Başlık: İbn Fûrek'in tefsirdeki metodu
Diğer Başlıklar: Ibn Fûrek's method in the tafsir
Yazarlar: Kiraz, Celil
Arslan, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İbn Fûrek
Dirâyet tefsiri
El yazması tefsir
Eş'arî mezhebi
Tefsîru'l-Kur'ân
Quranic exgesis of Dirayah
Tafsir hand-written
Al- Asha'riyya school
Tefsîru'l-Kur'ân
Yayın Tarihi: 15-Tem-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arslan, A. (2013). İbn Fûrek'in tefsirdeki metodu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İbn Fûrek VIII. Yüzyılda yaşamış çok yönlü bir İslâm bilginidir. Başta kelâm ilmi olmak üzere fıkıh, hadîs gibi birçok alanda eserler veren müellif, Eşarî Mezhebi içerisinde, mezhebin kurucusu olan Ebû Hasen el-Eşarî'den sonra üçüncü kuşakta yer alan önemli bir ilmî şahsiyyettir. Ebû Hasen el Eşarî'nin görüşlerini sistemleştirerek mezhebin genel çerçevesini çizmiştir. Çağdaşı olan Bâkıllânî ile beraber, mezhebin görüşlerinin yayılmasında son derece etkin olmuşlardır. İbn Fûrek'in yüze ulaşan eserleri arasında bir de tefsiri vardır. Bu tefsirde İbn Fûrek genelde Eşarî Mezhebi'ne, özel olarak da kendine ait bazı görüşleri yansıtmıştır. Haberî sıfatların bu mezhep içerisinde tevîl edilmeye ve kabul görmeye başlamasının ilk adımı olarak değerlendirebileceğimiz İbn Fûrek yaklaşımı, bu tefsirde net bir şekilde görülebilmektedir. Tez; giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İbn Fûrek'in yaşadığı dönemin sosyal ve ilmî hayatı, kendisinin hayatı, eserleri ve çalışmamıza konu olan Tefsîrul-Kur'ânın genel özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise, tefsirin rivayet ve dirayet açısından izlediği yöntem ele alınmıştır.
İbn Fûrek is a Islamic Scholar has been lived at VIII age. This name is a personality has gived a lot of works in different fields like as Islamic Philosopy, Islamic rule and Hadith etcand he comes in the third degree after Imam ebul-Hasan al-Aşarî. Ibn Fûrek has sistematized eşari sectors ideas and general thoughts. He had an huge role in spreading of his sector with Bakıllani's companion.Ibn Fûrek has got a commentary of Quran as well among his works had reached to hundred. In that commentary Ibn Fûrek has reflected his and his schools views. His understanding that we can look on as a first step in al-Ashariyya school in the interpretation (tawel) of some allegorical verses of Quran can be seen in his commentary clearly.My thesis has been arranged as an introduction and two sections. In the first section I have focused the social and scientific conditions in Ibn Fûreks, his life story, his works and general featurs of his commentary. In the second section, commentarys rewayah and derayah aspect has been examined. In this context his approach to concepts of tafsir, the methodology of tafsir and the reflections of his views on his tafsir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2017
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
333901.pdf2.13 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons