Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2016
Title: Zekât, hac ve umre konularında Hanefî ve Şâfiîlerin farklı görüşleri ve dayandığı deliller
Other Titles: Different views and arguments of Hanafi and Shafi madhabs on the topics zakah, hajj and umrah
Authors: Kumaş, M. Salih
Aizatullov, Redif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Zekât
Hac
Umre
Hanefi mezhebi
Şafii mezhebi
İhtilaf
Zakah
Hajj
Umrah
Hanafî madhab
Shafi madhab
Dispute
Issue Date: 24-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aizatullov, R. (2013). Zekât, hac ve umre konularında Hanefî ve Şâfiîlerin farklı görüşleri ve dayandığı deliller. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Zekât, hac ve umre gibi önem arzeden ibadet konularının değişik fıkıh ekolleri tarafından farklı yorumlanmış olması, çoğu zaman konuya hâkim olmayanların ve mezheplerin kaynaklarına inemeyenlerin yanlış değerlendirmelerine sebep olmaktadır. Birinci bölümde her iki mezhepten, mezhep kurucularından ve mezheplerin usûl ve sistematiğinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde zekât, zekâtı verecek ve alacak olan kişilerden, hangi mallardan ve hangi miktarlarda zekâtın verilmesi gerektiği, zekât ile ilgili konularda Hanefî ve Şâfiî mezheplerin görüşleri ve delilleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde hac ve umre ibâdetleri hususunda iki mezhebin görüşleri, ihtilâf ettikleri meseleler, delilleri ile birlikte mukayeseli olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
Different prayer topics such as zakah, hajj and umrah as need a much of importance are interpreted differently by different schools of fiqh. But too often the people who do not understand this topics and who can not check the sources of madhab becomes a cause of incorrect assessments.In the first part says about the founders and the principles, systeme of both madhab.In the second partis considered the zakah,the people who must pay out zakah and who need to get it; also explaining the amount of zakah and the goods that should payd zakah from. And last of all there speaks about opinion and arguments of madhabs Hanafî and Shafi on the subject.In the last third part says about the opinion of two madhabs about hajj and umrah; their controversial moments, is explained in comparison with the evidence.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2016
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333899.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons