Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20149
Başlık: Peritendinöz fibrotik yapışıklıkların önlenmesinde emilebilen bariyer kullanımı
Diğer Başlıklar: Use of absorbable barriers to prevent peritendinous fibrotic adhesions
Yazarlar: Kaleli, Tufan
Temiz, Aytun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Peritendinöz yapışıklık
Mekanik bariyer
Peritendinous adhesion
Mechanical barrier
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Temiz, A. (2003). Peritendinöz fibrotik yapışıklıkların önlenmesinde emilebilen bariyer kullanımı. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Tendon cerrahisi sonrası gelişen fibrotik yapışıklıklar fonksiyonel sonuçları etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yapışıklıkların önlenmesinde mekanik veya kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Mekanik yöntemlerde, iyileşme sürecinde tendon ve peritendinöz dokular arasındaki fiziksel temas azaltılarak fibrotik doku invazyonu önlenmektedir. Çalışmamızda emilebilen bariyerin, peritendinöz yapışıklıkların önlenmesindaki etkinliği incelendi. Yirmi üç adet dişi ratın her iki aşil tendonuna tam kat tenotomi uygulandı. Deneklerin tümünde tenotomi standart sütür materyali ve tekniği kullanılarak onarıldı. Sağ taraf aşil tendonları etrafına adezyon bariyeri uygulandı (Grup 1 ). Sol taraf aşil tendonları ise kontrol grubu olarak kullanıldı (Grup 2). Fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi amacıyla deneklerin işlem öncesi ve işlem sonrası ayak izlerinden elde edilen ölçüm değerleri karşılaştırıldı. Denekler sakrifiye edilerek her iki aşil tendonu peritendinöz adezyon, yabancı cisim tipi enflamatuar reaksiyon gelişimi ve tendon iyileşmesi açısından değerlendirildi. Deneysel işlem öncesi ve sonrası ayak izi ölçüm değerleri karşılaştırıldığında, adezyon bariyeri uygulanmayan tarafta anlamlı fark tespit edildi. Histolojik incelemede adezyon bariyeri uygulanan grupta peritendinöz adezyon gelişiminin daha az ve tendon iyileşmesinin daha iyi olduğu saptandı. Sonuç olarak selüloz yapıdaki, emilebilen bariyerin, peritendinöz yapışıklıkların önlenmesinde etkili olduğu kanısındayız.
Adhesion formation is one of the most important factor affects the functional results of tendon surgery. Prevention of adhesion formation has been attempted via mechanical or chemical methods. In mechanical methods, fibrotic tissue invasion is prevented by limiting contact between the tendon and surrounding tissues. The aim of this study is to evaluate that the effect of bioabsorbable barrier on prevention of peritendinous adhesion formation. Complete tenotomy was performed on achilles tendons of both hindpaws in twenty-three female rats. All of the tenotomies were sutured using the standard sutur material and technique. In all of right hind paws, adhesion barrier was wrapped arround the repaired tendon (Group 1 ). The left hind paws were used as control group (Group 2). For the functional evaluation, walking tracks of all of the animals were recorded before and after the procedure and were compared. All of the animals were sacrified and peritendinous adhesion formation, foreign body type inflammatuar reaction and tendon healing were evaluated. When the walking tracks measurement were compared between before and after the procedure for each hindpaw, significant difference was estimated for the control group that were not performed adhesion barrier. Histologically the level of peritendinous adhesion formation was lower and tendon healing was better in group 1. We concluded that bioabsorbable cellulose barrier is an effective material for prevention of peritendinous adhesion formation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20149
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Aytun_Temiz_Tıpta_Uzmanlık.pdf4.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons