Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20131
Title: Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “madde ve değişim” örneği
Other Titles: An evaluation of the science experimental guidebook prepared for students with learning disabilities: a case of “matter and change”
Authors: Nas, Sibel Er
Çalık, Muammer
Yılmaz, Hilal Usta
Çoruhlu, Tülay Şenel
Akbulut, Hava İpek
Ergül, Cevriye
Dada, Şenay Delimehmet
Kıyrak, Zeynep
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
0000-0003-2343-8796
Çepni, Salih
Keywords: Fen deneyleri kılavuzu
Kavramsal anlama
Madde ve değişim
Öğrenme güçlüğü
Science experiments guidebook
Conceptual understanding
Matter and change
Learning disabilities
Issue Date: 14-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Nas, S. E. vd. (2021). "Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “madde ve değişim” örneği". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 125-172.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, “Madde ve Değişim” öğrenme alanı için öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik fen deneyleri kılavuzu hazırlamak, uygulamak ve bu kılavuzun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine olan etkisini incelemektir. Özel durum yöntemi kapsamında, çalışmaya öğrenme güçlüğü yaşayan 12 öğrenci katılmıştır. Kavram testi, görüşme ve çizim testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tam anlama, kısmi anlama, alternatif kavrama ve anlamama kategorileri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kılavuzun öğrencilerin madde ve değişim öğrenme alanına yönelik kavramsal anlamalarını olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin düşüncelerini çizimlerle ifade etmede daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, özellikle yazma konusunda güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesinde çizim yöntemi gibi alternatif yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir.
This case study aimed to develop a guidebook on science experiments for students with learning disabilities and investigate the book’seffect on their conceptual understanding of the topic, “matter and change”. Participants were12 students with learning disabilities. Data were collected via a conceptual understanding test, a drawing test and interviews, and analyzed using four categories, e.g., sound understanding, partial understanding, alternative conception and no understanding. The results showed that the guidebook positively affected their conceptual understanding of the topic “matter and change”. Moreover, these students were more successful in expressing their thoughts with drawings. The currentstudy recommends that such alternative assessment methods as drawings be employed to evaluate students, who especially have difficulties writing.
Description: Bu çalışma, Trabzon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Sibel Er Nas'in danışmanlığında Hilal Usta Yılmaz tarafından yazılan "Öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: "Madde ve değişim" örneği" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1176579
https://doi.org/10.19171/uefad.760353
http://hdl.handle.net/11452/20131
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2021 Cilt 34 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_1_4.pdf2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons