Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19930
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBatmaz, Hasan-
dc.contributor.authorŞentürk, Sezgin-
dc.date.accessioned2021-05-03T11:40:05Z-
dc.date.available2021-05-03T11:40:05Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationŞentürk, S. (1999). İshalli dehidre buzağıların sağaltımında hipertonik sodyum klorür ve dekstran 70 kombinasyonunun etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19930-
dc.description.abstractBu çalışmada; ishal sonucu dehidrasyon belirtileri gösteren buzağıların sıvı açığını gidermek için alkali özelliği bulunan oral elektrolit solusyonu ile birlikte %7.2’lik hipertonik sodyum klorür + % 6`lık dekstran 70 solusyonu kullanarak daha kısa zamanda ve daha küçük hacimde sıvı uygulanarak sağaltılması amaçlandı. Çalışmanın materyalini her iki cinsiyetten, yaşları 2-45 gün arasında değişen 22’si Holştayn ve sekizi Karacabey Esmeri olmak üzere toplam 30 ishalli dehidre buzağı oluşturdu. Buzağılar genel klinik ve hematolojik muayenelerini takiben iki farklı sağaltım grubuna ayrıldı. Birinci gruba (kontrol grubu n= 15) i.v. yolla izotonik sodyum klorür solusyonu (32 ml/kg) ile oral elektrolit solusyonu (22 ml/kg), II. gruba ise (deneme grubu n= 15) i. v. yolla %7.2'lik hipertonik sodyum klorür + %6’lik dekstran 70 solusyonu (4 ml/kg) ile birlikte oral elektrolit solusyonu (50 ml/kg) uygulandı. Ayrıca 12. saatte her iki gruba oral elektrolit solusyonu (50 ml/kg) tekrar verildi. Tüm buzağıların sağaltım öncesi ve sonrası 12., 1., 2., 4., 12. ve 24. saatlerde klinik ve hematolojik muayeneleri yapıldı. Klinik muayenede beden sıcaklığı, kalp ve solunum frekansı, kapiller dolma süresi (CFT), periferal nabız kalitesi (PNK), dehidrasyon derecesi, mental durum ve emme refleksi; hematolojik muayenelerde ise hematokrit oranı, hemoglobin miktarı ve total lökosit sayıları belirlendi. Ayrıca hematokrit oranı ve hemoglobin miktarından relatif olarak plazma volümü hesaplandı. Kontrol ve deneme grubunda sağaltım öncesine göre sağaltım sonrasında kapiller dolma süresi, periferal nabız kalitesi, dehidrasyon derecesi, mental durum, emme refleksi, hematokrit oranı, hemoglobin miktarı ve plazma volümünde istatistiksel farklılıklar gözlendi. Birinci gruba göre II. grupta kapiller dolma süresinin 1., 4. ve 12. saatlerde daha hızlı olduğu (p<0.001); periferal nabız kalitesinin 2. saat (p<0.05), 1., 2., 4. ve 12. saatlerde (p<0.01) daha iyi olduğu saptandı. Dehidrasyon derecesinin de I. gruba göre II. grupta 2. saatte (p<0.01), 4. ve 12. saatlerde (p<0.05) normal değerlere daha fazla yaklaştığı görüldü. Mental durum ve emme refleksi değerlendirildiğinde sağaltım sonrası her iki grupta da bu parametrelerin belirgin olarak (p<0.01) düzeldiği gözlendi. Mental durumdaki düzelmenin I. gruba göre II. grupta 2. ve 4. saatlerde p<0.05 düzeyinde önemli olduğu saptandı. Hematokrit oranında I. grupta yalnız 0. saat ile 12. saat arasında farklılık saptanırken, II. grupta 0. saat ile diğer tüm zamanlar arasında farklılık (p<0.05) gözlendi. Plazma volümünün I. grupta yalnız ". saatte belirgin artmasına rağmen, II. grupta 1., 2., ve 24. saatlerde bu artışın korunduğu görüldü. - Sonuç olarak, ishalli dehidre buzağılara oral elektrolit solusyonları ile birlikte küçük hacimlerde hipertonik sodyum klorür + dekstran 70 solusyonun kombine uygulanmasının daha hızlı, pratik, ekonomik ve en önemlisi daha etkili olduğu kanısına varıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to treat calves showing signs of dehydration resulting from diarrhea by using alkaline oral electrolyte solutions along with the combination of 7.2% hypertonic saline and 6 %Dextran 70 solutions in order to replace the fluid deficits of these calves in a shorter time by administrating lesser volume of fluid. Material of this study included a total of 30 diarrheic dehydrated calves from both sexes and 2 to 45 days of age, 22 of which were Holstein and 8 of which were Karacabey Brown. After routine clinical and haematological examinations, calves were divided into two different treatment groups. Isotonic saline solution (32 ml/kg, i.v) along with oral electrolyte solution (22 ml/kg, po) were administered to group I (control group n=15), and the combination of 7.2 % saline and 6 % dextran 70 solutions (4 ml/kg, iv) along with oral electrolyte solution (50 ml/kg, po) were administered to group II (test group n = 15). Also, oral electrolyte solution (50 mg/kg, po) was readministered to both groups at the 12th hour of study. The clinical and haematological examinations of all calves were performed both before the treatment and at 14,h, 1 th, 2th, 4th, 12th and 24th hours after the treatment. At clinical examination body temparature, pulsation and respiration rates, capillary filling times (CFT), peripheral pulse qualities, dehydration degrees, mental status and sucking reflexes, and at hematological examination hematocrit rates, hemoglobin values and total leucocyte counts were determined. Besides, plasma volume was relatively calculated from hematocrit rates and hemoglobin values. In the control and test groups, statistical differences were observed after treatment in comparison to before-treatment at the capillary filling times, peripheral pulse qualities, 3In the control and test groups, statistical differences were observed after treatment in comparison to before-treatment at the capillary filling times, peripheral pulse qualities, dehydration degrees, mental status, sucking reflexes, hematocrit rates, hemoglobin values and plasma volumes. In group Ü, capillary refilling times were determined to be faster at 1th, 4th and 12th hours (p<0.001), and peripheral pulse qualities were determined to be better at 14th (p<0.05), 1th, 2th, 4th and 12th hours (pO.001) in comparison to group I. Also, dehydration degree in group n, was seen to be closer to normal values at 2th (p<0.01), 4th and 12th hours than group I. When assesing the mental status and sucking reflex, these parameters were observed to have been improved considerably (p<0.01) in both groups. It was determined that improvement in mental state was significant at the level of p<0.05 in group II than group I. While, in group I, a difference at the hematocrit rate was determined only between 0th and V^ hours, differences (p<0.05) between 0th and all the other hours were observed in group E. Plasma volume significantly increased only at 14* hour in group I, however, this increase was seen to be conserved at 1th, 2th and 24th hours in group II. As a result, administrating low volumes of hypertonic sodium chloride and dextran 70 solution combinations along with oral electrolyte solutions to diarrheic dehydrated calves was concluded to be a quicker, practical, economical and most importantly more effective way of treatment.en_US
dc.format.extent66 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBuzağıtr_TR
dc.subjectDekstran 70 solüsyonutr_TR
dc.subjectDehidrasyontr_TR
dc.subjectHipertonik sodyum klorür solüsyonutr_TR
dc.subjectCalfen_US
dc.subjectDextran 70 solutionen_US
dc.subjectDehydrationen_US
dc.subjectHypertonic saline solutionen_US
dc.titleİshalli dehidre buzağıların sağaltımında hipertonik sodyum klorür ve dekstran 70 kombinasyonunun etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects of hypertonic saline solution and dextran 70 combination in the treatment of diarrheic dehydrated calvesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
091132.pdf
  Until 2099-12-31
4.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons