Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19923
Başlık: Sığırların üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen korinebakteriler üzerinde araştırmalar
Diğer Başlıklar: Studies on the corynebacteria isolated from urinary system infections of the cattle
Yazarlar: Kahraman, Mustafa
Çetin, Cengiz
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sığırların sistitis ve piyelonefritisi
Corenale tip III
C.renale
Sığırların üriner sistem korinebakterileri
Corenale tip I
Copilosum
Corenale tip II
C.cystitidis
Bovine cystitis and pyelonephritis
C.renale type III
Bovine urinary corynebacteria
Corenale
C.renale type I
Corenale type II
Yayın Tarihi: 1992
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, C. (1992). Sığırların üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen korinebakteriler üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada sığırların üriner sistem enfeksiyonlarından C.cystitidis (C.renale tip III) ve C.pilosum (C.renale tip II) suşları izole edildi, morfolojik, kültürel ve biyokimyasal özellikleri incelenerek identifikasyonlan yapıldı ve antibiyotiklereduyarlılıkları saptandı. Ayrıca izolasyon yapılan materyal1erdeki histopatolojik değişiklikler incelendi. İzolasyon için materyaller Bursa Et ve Balık Kurumu'na kesim için getirilen sığırlardan sağlandı. Kesim sonrası incelenen 3480 sığırın, ürinersistem enfeksiyonları bakımından şüpheli olan, 163'ü dişi, 28'i erkek olmak üzere toplam 191’inden materyal alındı. İzolasyon amacıyla dişi sığırların 22'sinden böbrek (çift), 163'ünden idrar kesesi ve idrar örneği, erkek sığırların 4'ünden böbrek (çift), 28'inden idrar kesesi ve idrar örneği alındı. Materyal alınan 191 sığırın 5’ inden C.cystitidis, 2'sinden C.pilosum izole ve identifiye edildi. C.cystitidis in 5 suşundan 2'si piyelonefritis ile birlikte seyreden sistitis, 3’ü sadece sistitisolaylarından izole edildi. C.pilosum'un 2 suşu ise sadece sistitis olaylarından izole edildi . C.cystitidis suşlan, 37DC'de, aerobic ortamda, Loeffler besi yerinde 2k saatte beyaz, Hoyle besi yerinde 48 saatte gri ve nutrient agarda 48 saatte beyazve düzgün yuvarlak, küçük koloniler oluşturdular. Gram pozitif düz ve hafifçe eğri çomakçıklar tek tek, çoğunlukla açı oluşturan çiftler veya parmaklık şeklindeki gruplar halinde görüldüler. Loeffler besi yerindeki kolonilerden metilen mavisi ile yapılan boyamada koyu renkte metakromatik granüller görüldü. Bu suşlar serumlu buyyonda 370C'de ve 41.50C'de hafif bulanıklık meydana getirerek ürediler. Kanlı ağarda hemoliz oluşturmadılar. Üreaz, nişasta ve tween 80 hidrolizasyon, glukoz ve ksiloz fermentasyon testleri bakımından pozitif, kazein hidrolizasyon, nitrat redüksiyon, mannoz fermentasyon ve CAMP testleri bakımından ise negatif bulundular. C.pilosum suşları ise 37°C’de, aerobik ortamda, Loeffler besi yerinde 24 saatte sarı, Hoyle besi yerinde 48 saatte siyah, nutrient agarda 24 saatte sarı ve düzgün, yuvarlak, büyük koloniler oluşturdular. Gram pozitif çomakçıklar tek tek, çoğunlukla açı oluşturan çiftler ve kümeler halinde görüldüler. C. pilosum suçlarının metakromatik granülleri, Loeffler besi yerinden yapılan preparatlarda belirgin şekilde görüldüler. Bu suşlar serumlu buyyonda 37°C'de granüler sediment ve pellikül oluşturarak ürediler. 41.50C'de üreme görülmedi. Koyun kanlı agarda hemoliz testi bakımından negatif bulundular. Üreaz, nişasta hidrolizasyon, nitrat redüksiyon, glukoz ve mannoz fermentasyon testleri bakımından pozitif, kazein ve tween 80 hidrolizasyon, ksiloz fermentasyon ve CAMP testleri bakımından ise negatif bulundular. Agar disk diffüzyan yöntemine göre yapılan antibiyotik duyarlılık testlerinde 5 C.cystitidis suşunun 5'i eritromisin ve gentamisin'e, 4’ü penisilin G'ye, 3'ü streptomisin kloramfenikol ve tetrasiklin'e, 2 C.pilosum suşunun 2’si penisilin G, streptomisin, eritromisin, kloramfenikol ve gentamisin'e duyarlı bulundu. Alınan materyaller histopatolojik olarak incelendi. C.cystitidis ile enfekte böbreklerde, korteksde kronik, medul la ve pelviste akut inflamasyon ile karakterize piyelonefritis, idrar keselerinde hemorajik sistitis bulguları saptandı C.pilosum ile enfekte idrar keselerinde ise submukozada hafif ödem ve az oranda lenfosit infiltrasyonu ile karakterize sistitis tablosu gözlendi.
In this study, c.cystitidis (c.renale type III)and Copilosum (C.renale type II) strains were isolated from urinary system infections of the cattle. Identification were made by examining of their morphological, cultural and biochemical characteristics. Antibiotic sensitivities were found out. In addition, the tissue samples were exami ned for histopathological changes. Samples for isolation were provided from the slaughte red cattle in Bursa Meat and Fish Foundation. A total of 3480 cattle were inspected for urinary system infections. 191 cattle, of which 163 were females, and 28 males, were found to be suspected urinary system infections. For the isolation purpose, 22 couple of the kidneys and 163 bladders and urine samples were taken from females animals, while 4 couple of the kidneys and 28 bladders and urine samples were obtained from males. c.cystitidis was isolated and identified from 5 ani mals, and c.pilosum from 2 animals out of 191 animals ob taining the samples. The two of 5 C. cystitidis strains were isolated from the cystitis conditions which were found together with pyelonephritis, but the three were from only the cystitis cases. The two strains of c.pilosum were iso lated from only the cystitis cases. Colonies of C.cystitidis, under aerobic conditions at 37°C, were smooth, circular and small on the all media. They appeared in white colour on Loeffler!s medium in 24 n, grey on Hoyle medium in 48 h and white an nutrient agar in 48 h. Gram positive, straight to slightly curved rods were seen singly, often in angular or palisade arrange ments. Metachromatic granüles with dark colour were observed by staining of smears from colonies on Loeffleris medium with methylene blue. These strains grown in broth with serum ga ve rise to the slight turbidity in medium at 37°C and 41.5°C. They were found to be negative in hemolysis test on sheep blood agar. It was found that they were positive for ürease test, starch and tween 80 hydrolysation test, and fermenta tions of glucose, xylose, but negative for casein hydrolysa tion, nitrate reduction, mannose fermentation and CAMP test. Colonies of c.pilosum strains, under aerobic condi tions at 37°C', were smooth, circular and large in the all media. They appeared in yellow colour on Loeffler's medium in 24 h , black on Hoyle medium in 48 h and yellow on nutri ent agar in 24 h. Gram positive rods were seen singly often in pairs (angular arrangements) and masses. Metachromatic granüles of C.pilosum strains were markedly observed in the smears made from the colonies on Loeffler's medium. They gave rise to granüler sedimentation and pellicul formation in broth with serum at 3790. Growth was not seen at 41.5°C. They were found to be negative in hemolysis test on sheep blood agar. It was found that they were positive for urease test, starch hydrolysation, nitrate reduction and fermentations of glucose and mannose, but negative for caseine and tween 80 hydrolysations, xylose fermentation and CAMP test. Antibiotic sensitivity test was performed by agar disc diffussion method. Of 5 C.cystitidis strains, 5 were found to be sensitive to erythromycin and gentamicin, 4 to H penicillin G, 3 to streptomycin, chloramphenicol and tet racycline. Of 2 Copilosum strains, 2 were also found to be sensitive to penicillin G, erythromycin, streptomycin, chloramphenicol and gentamicin. The tissue samples were examined for histopathologi cal changes. The findings of pyelonephritis, which charac terized by chronic inflamation in cortex and acute inflamaa tion in medulla and pelvis, and hemorrhagic cystitis were observed in the kidneys and the bladders infected with c. cystitidis, respectively. A cystitis situation characterized with light Dedema and low rate of lymphocyte infiltration was seen in submucosa of the bladders infected with c.pilosum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19923
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
022096.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons