Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19864
Başlık: Diz osteoartrozunun sağaltımında buz masajı ile tens uygulamasının karşılaştırılması
Yazarlar: Kocagil, Tuncer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Masaj
Osteoartrit
Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu
Massage
Osteoarthritis
Transcutaneous electric nerve stimulation
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kocagil, T. (1990). Diz osteoartrozunun sağaltımında buz masajı ile tens uygulamasının karşılaştırılması. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Osteoartroz (DA) artiküler kartilaj ve bağlantılı olarak subkondral kemik, eklem kenarları, sinovya ve paraartiküler dokularda bir dizi değişiklikle karakterize bir hastalıktır 1,2,3,4. Günümüzde tanısı için yaygın olarak kabul edilmiş kriterler yoktur.Tanı öncelikle radyolojik bulgulara ve semptomlara dayanır. İnsanı çeşitli yönleriyle etkileyen DA'un tedavisinde belirgin bir yöntem ileri sürülememekle birlikte, temel amacın semptomların giderilmesi olduğu bildirilmekte ve hiçbir yöntemin hastalığı durdurucu etkisi olmadığı eklenmektedir 1,2,8. Yaptığımız kaynak taramasında tens ile buz masajı yöntemlerinin ayrı ayrı kullanıldığı çalışmalarda etkilerinin üstünlüğünün belirlenmesine karşın, özellikle diz DA'da karşılaştırmalı yapılan bir çalışmaya rastlamadık. Bu noktadan hareket ederek diz DA'da tens veya buzla masaj ile semptomlarda bir değişiklik olup olmadığını ve bu yöntemlerin birbirine üstünlüğü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniğinde ayaktan izlenen diz DA tanısı koyduğumuz 50 hastayı rastgele iki gruba ayırdık. 2 hafta süreyle 1. gruptaki 25 hastaya Tens, 2.gruptaki 25 hastaya buz masajı uyguladık. Çalışmada ağrı,inaktivite katılığı 15 metre yürüyebilme süresi, quadriceps gücü, aktif fleksiyon derecesi ve pasif fleksiyon derecesini parametre olarak kullandık. 2 haftalık periyod sonunda her iki gruptaki hastalarda tüm parametrelerde istatistiksel anlamlı bir düzelme görülmesine karşın tens uygulanan grupta istirahatle ağrı, gece ağrısı, inaktivite katılığı, aktif fleksiyon derecesi ve panif fleksiyon derecesi parametrelerinde istatistiksel anlamlı farklı bir düzelme görüldü (p<0.001). Sonuç olarak DA tedavisinin temel amacı olan analjezi oluşturulması hem tens tedavisi, hem buz masajı yoluyla sağlanabilir. Ancak tens tedavisinin buz masajından daha etkili olduğunu vurgulayabiliriz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19864
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
017798.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.25 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons