Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19834
Title: Evsel ve endüstriyel atıksularından Lemna sp. (su mercimeği) ile azot ve fosfor gideriminin araştırılması
Other Titles: Nitrogen and phosphorus removal from municipal and industrial wastewaters by use of Lemna sp. (duckweed)
Authors: Elmacı, Ayşe
Özengin, Nihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Akuatik bitki sistemleri
Nutrient giderimi
Su mercimeği
Aquatic plant systems
Nutrient removal
Duckweed
Issue Date: 22-Sep-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özengin, N. (2005). Evsel ve endüstriyel atıksularından Lemna sp. (su mercimeği) ile azot ve fosfor gideriminin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, su bitkilerinden Lemna minör L. (su mercimeği) ile evsel ve endüstriyel atık sulardan nutrient (azot, fosfor) gideriminin incelenmesi ve bu açıdan sistemin uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, su mercimeği içeren akuatik bitki sisteminin, seçilen evsel ve endüstriyel atık sulardan azot, fosfor, KOİ giderim verimleri incelenmiştir. Bu tezde yer alan deneysel çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda giderim verimleri; KOİ için evsel atık suda %83,67 ve endüstriyel atık suda %74,55; TN için evsel atık suda %86,49 ve endüstriyel atık suda %83,69; TP için evsel atık suda %71,72 ve endüstriyel atık suda %85,4; OP için evsel atık suda %83,26 ve endüstriyel atık suda %94,99 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu sonuçlar, Lemna minör L. (su mercimeği) bazlı deneysel çalışmada, etkili giderim verimi elde ettiğimizi ve optimum koşullar altında su mercimeği bazlı sistemlerinin yüksek arıtım kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir.
In this thesis, nitrogen and phosphorus removal from industrial and municipal wastewater use of Lemna minör L. was investigated and application of the system was purposed. Removal efficiency of COD, TN, TP and OP removal from municipal and industrial wastewaters was investigated. COD removal efficiencies in municipal industrial and wastewater were 83,67% and 74,55% respectively. TN was removed in municipal industrial and wastewater 86,49% and 83,69% respectively. TP removal efficiencies in municipal industrial and wastewater were 71,72% and 85,4% respectively. OP was removed in municipal industrial and wastewater was 83,26% and 94,99% respectively. Results showed that duckweed based experimental study has effective removal efficiency and duckweed based systems has a high removal capacity under optimum conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19834
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168195.pdf
  Until 2099-12-31
4.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons